งาน และคะแนน (๒๕๖๑)

คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย

เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนศักยภาพทั้งแปดประการตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่วางไว้ ผมคาดหวังให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในห้องบรรยายอย่างเต็มความสามารถทุกครั้ง ดังนั้น ผมจึงกำหนดให้การมีส่วนร่วมในห้องบรรยายประกอบด้วย “การเข้าห้องบรรยาย” (๘ คะแนน) และ “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๒๔ คะแนน)

ทั้งนี้ ในการบรรยายแต่ละครั้ง นักศึกษาแต่ละคนที่เข้าห้องบรรยาย และลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด จะได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” ๐.๕ คะแนน สำหรับการเข้าห้องบรรยายครั้งนั้น ๆ อนึ่ง นักศึกษาแต่ละคนอาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” เพิ่มเติมอีก ๑.๕ คะแนน หากผมพอใจว่านักศึกษาแต่ละคนเช่นว่านั้นมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อันเหมาะสม

ในการบรรยายแต่ละครั้ง นักศึกษาที่เข้าห้องบรรยาย และลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนดอย่างครบถ้วน แต่ไม่สามารถทำให้ผมพอใจได้ว่าตนมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อันเหมาะสม นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับเฉพาะคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คำแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้นเท่านั้น จะไม่ได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๑.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้น ๆ เลย

นักศึกษาที่มิได้เข้าห้องบรรยาย หรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด อาจได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายแต่ละครั้งที่ตนมิได้เข้าห้องบรรยาย หรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด หาก (๑) ได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือแสดงเหตุผลอันสมควรต่อผมโดยไม่ชักช้า หรือ (๒) แสดงเหตุผลเช่นว่านั้นด้วย “ระบบแสดงเหตุผลการไม่เข้าห้องบรรยาย” โดยไม่ชักช้า และผมเห็นว่านักศึกษามีเหตุผลอันสมควรจริง

นักศึกษาที่ได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) ตามวรรคก่อน อาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๑.๕ คะแนน) เพิ่มเติมด้วย หาก (๑) ได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า หรือ (๒) อธิบายใน “ระบบแสดงเหตุผลการไม่เข้าห้องบรรยาย” แสดงให้ผมพอใจได้ว่านักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเนื้อหาสำคัญของการบรรยายครั้งนั้น ๆ เป็นอย่างดี

เค้าโครงรายงานการศึกษา