28516632_1682715381820540_6224212438974496853_o

Advertisements

บันทึกการบรรยาย เรื่อง การทำละเมิดด้วยการกล่าว หรือการไขข่าวแพร่หลาย และการพิพากษาคดีละเมิด

นักศึกษาวิชา น. ๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สามารถชมบันทึกการบรรยาย เรื่อง การทำละเมิดด้วยการกล่าว หรือการไขข่าวแพร่หลาย และการพิพากษาคดีละเมิด เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บันทึกการบรรยาย เรื่อง การทำละเมิด (๒)

นักศึกษาวิชา น. ๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สามารถชมบันทึกการบรรยาย เรื่อง การทำละเมิด (๒) เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บันทึกการบรรยาย เรื่อง การทำละเมิด (๑)

นักศึกษาวิชา น. ๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สามารถชมบันทึกการบรรยาย เรื่อง การทำละเมิด (๑) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บันทึกการบรรยาย เรื่อง แนวทางการศึกษา และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้

นักศึกษาวิชา น. ๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สามารถชมวิดีโอบันทึกการบรรยาย เรื่อง แนวทางการศึกษา และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ เมื่อวันวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ใกล้สอบกันแล้ว มีใครพร้อมแบบ Mr Bean บ้าง …

คติเตือนใจก่อนสอบปลายภาค …

12309584_10203778991915887_5995199195149233885_o