คำถามพื้นฐานสำหรับการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๓)

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๓) ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษามาตรา ๔๓๒ แห่งประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับตำราหรือหนังสือวิชาละเมิด เช่น คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย รศ.ดร.ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์ ตั้งแต่หน้า ๑๑๙ จนถึงหน้า ๑๓๑ แล้วตอบคำถามพื้นฐาน ต่อไปนี้

 • มาตรา ๔๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติลักษณะหรือองค์ประกอบของการร่วมกันทำละเมิดไว้ว่าอย่างไร
 • ในมาตรา ๔๓๒ วรรคหนึ่ง ความที่ว่า “ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ไม่สามารถสิบรู้ตัวได้แน่ว่าในจำพวกที่ทำละเมิดร่วมกันนั้น คนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วย” หมายความว่าอย่างไร
 • ในมาตรา ๔๓๒ วรรคสอง ความว่า “ยุยงส่งเสริม” แตกต่างจากความว่า “ช่วยเหลือ” หรือไม่ อย่างไร
 • มาตรา ๔๓๒ วรรคสาม บัญญัติการกำหนดสัดส่วนความรับผิดของผู้ทำละเมิดร่วมกันไว้ว่าอย่างไร
 • มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติกำหนดลักษณะหรือองค์ประกอบให้ผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้ว่าอย่างไร
 • ในมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง คำว่า “ผู้แทนของนิติบุคคล” แตกต่างจากคำว่า “ผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล” หรือไม่ อย่างไร
 • ความในมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง ที่ว่า “แต่ไม่สูญเสียสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ก่อความเสียหาย” หมายความว่าอย่างไร
 • มาตรา ๗๖ วรรคสอง บัญญัติกำหนดลักษณะหรือองค์ประกอบความรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย ไว้ว่าอย่างไร
 • ในมาตรา ๗๖ วรรคสอง ความว่า “บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง” หมายความถึงบุคคลใดบ้าง

ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามพื้นฐานที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิดเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาตัวบทกฎหมายประกอบกับตำราหรือหนังสือดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขออย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

ความรับผิดเพื่อละเมิด (๒)

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรืื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๒) สำหรับวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำถามพื้นฐานสำหรับการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๒)

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๒) ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษามาตรา ๔๒๓ แห่งประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับตำราหรือหนังสือวิชาละเมิด เช่น คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย รศ.ดร.ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์ ตั้งแต่หน้า ๑๐๕ จนถึงหน้า ๑๑๙ แล้วตอบคำถามพื้นฐาน ต่อไปนี้

 • มาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติลักษณะหรือองค์ประกอบของการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายอันผู้กระทำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้ว่าอย่างไร
 • ในมาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง คำว่า “กล่าว” แตกต่างจากคำว่า “ไขข่าว” หรือไม่ ประการใด
 • คำว่า “ข้อความ” ในมาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
 • ความว่า “เป็นที่เสียหาย” ในมาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
 • ในมาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง คำว่า “ชื่อเสียง” แตกต่างจากคำว่า “เกียรติคุณ” หรือไม่ อย่างไร
 • ในมาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง ความว่า “ทางทำมาหาได้” แตกต่างจากความว่า “ทางเจริญ” หรือไม่ อย่างไร
 • ความว่า “แม้ทั้งตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้” ในมาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
 • มาตรา ๔๒๓ วรรคสอง บัญญัติลักษณะหรือองค์ประกอบของการส่งข่าวสาส์นที่ผู้ส่งต้องรับผิดไว้ว่าอย่างไร
 • คำว่า “ส่ง” ในมาตรา ๔๒๓ วรรคสอง หมายความว่าอย่างไร
 • คำว่า “ข่าวสาส์น” ในมาตรา ๔๒๓ วรรคสอง หมายความว่าอย่างไร
 • ความว่า “มีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วย” ในมาตรา ๔๒๓ วรรคสอง หมายความว่าอย่างไร

ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามพื้นฐานที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิดเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาตัวบทกฎหมายประกอบกับตำราหรือหนังสือดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขออย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

ความรับผิดเพื่อละเมิด (๑)

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๑) สำหรับวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำถามพื้นฐานสำหรับการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๑)

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๒๐๑ (กลุ่ม ๓) เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๑) ในวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษามาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๒๑ และมาตรา ๔๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับตำราหรือหนังสือวิชาละเมิด เช่น คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย รศ.ดร.ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์ ตั้งแต่หน้า ๕๕ จนถึงหน้า ๑๐๕ แล้วตอบคำถามพื้นฐาน ต่อไปนี้

 • มาตรา ๔๒๐ บัญญัติลักษณะหรือองค์ประกอบของละเมิดไว้ว่าอย่างไร
 • ละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายแก่ผู้ทำละเมิดอย่างไรบ้าง
 • คำว่า “ผู้ใด” ตามมาตรา ๔๒๐ หมายความว่าอย่างไร
 • คำว่า “จงใจ” ตามมาตรา ๔๒๐ หมายความว่าอย่างไร
 • คำว่า “ประมาทเลินเล่อ” ตามมาตรา ๔๒๐ หมายความว่าอย่างไร
 • ความว่า “ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย” ในมาตรา ๔๒๐ หมายความว่าอย่างไร
 • ความว่า “ให้เขาเสียหาย” ในมาตรา ๔๒๐ หมายความว่าอย่างไร
 • ความเสียหายประการใดบ้างที่มาตรา ๔๒๐ บัญญัติให้ความคุ้มครองไว้
 • ที่กล่าวกันว่า “ความเสียหายกับการกระทำต้องสัมพันธ์กัน” หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญในเรื่องละเมิดอย่างไร

คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามพื้นฐานที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิดเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาตัวบทกฎหมายประกอบกับตำราหรือหนังสือดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขออย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

แนวทางการศึกษาวิชา น.๒๐๑

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ เรื่อง แนวทางการศึกษา สำหรับภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ประกอบด้วย

 • ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
 • ผู้บรรยาย
 • เอกสารประกอบการศึกษา
 • กำหนดการบรรยาย
 • การวัดผล
 • การให้คำปรึกษา
 • chacrit.wordpress.com
 • คำถามพื้นฐานเพื่อการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๑) สำหรับการบรรยายสัปดาห์ที่ ๒ (๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป