การบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๒)

นักศึกษาวิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๒) สำหรับวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ดังนี้

โฆษณา

การบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๑)

นักศึกษาวิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๑) สำหรับวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ดังนี้

การบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น (๒)

นักศึกษาวิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น (๒) สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ดังนี้

การบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น (๑)

นักศึกษาวิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น (๑) สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ดังนี้

แนวทางการศึกษาวิชา น.๒๐๙ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับละเมิดและความรับผิดเพื่อละเมิดของตนเอง

นักศึกษาวิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง แนวทางการศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับละเมิดและความรับผิดเพื่อละเมิดของตนเอง สำหรับวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ดังนี้

สวัสดี ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) เป็นวันที่ห้าของภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมขอถือโอกาสอันดีนี้สวัสดีและต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่ภาคการศึกษาใหม่ด้วยความยินดี

อะไร ๆ ที่นักศึกษาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้ว เช่น การวางแผนใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการศึกษาอย่างเป็นระบบ จนทำให้อะไรหลาย ๆ อย่างค่อนข้างลงตัว ไม่ก่อให้เกิดความเคร่งเครียด ความเหนื่อยล้าหรือความท้อแท้ ก็ขอให้ปฏิบัติเช่นนั้นหรือพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

สำหรับนักศึกษาที่พบความบกพร่องของตนเอง เช่น ไม่ได้วางแผนการใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการศึกษาให้เป็นระบบ จนส่งผลให้อะไรหลาย ๆ อย่างไม่ใคร่ลงตัว ก่อให้เกิดความเคร่งเครียด ความเหนื่อยล้าหรือความท้อแท้ ก็ขอให้ถือเอาการเริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่นี้ แก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนาอะไร ๆ ที่ยังบกพร่องอยู่หรือยังไม่ดีพอ ให้ดี

ในภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้ ผมรับผิดชอบวิชาต่าง ๆ สี่วิชา ได้แก่

 • น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง
 • น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบัณฑิตสัมมนา (กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
 • น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
 • วล.๔๓๒ กฎหมายสิ่งแวดล้อม

วิชา น.๒๐๙ เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคณะ ยกเว้นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช รับผิดชอบแปดสัปดาห์แรก ส่วนผมรับผิดชอบแปดสัปดาห์สุดท้าย ในส่วนของผม ผมจักบรรยายกฎหมายลักษณะละเมิด โดยผมมุ่งหมายให้นักศึกษา ซึ่งมิใช่นักศึกษากฎหมาย ได้พัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับนักกฎหมายได้ด้วยดี เมื่อมีโอกาสหรือเมื่อมีความจำเป็น

วิชา น.๗๘๒ เป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งสำหรับนักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร รับผิดชอบแปดสัปดาห์สุดท้าย ส่วนผมรับผิดชอบแปดสัปดาห์แรก ในส่วนของผม ผมจักช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการ

 • ค้นหาหัวข้อวิจัย (research topic) ให้ตรงตามความสนใจของตนจนพัฒนาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ (dissertation topic) ได้ในที่สุด
 • พัฒนาข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (research proposal) ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้อย่างเหมาะสม
 • พัฒนาความรู้และความเข้าใจระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์และระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
 • พัฒนาทักษะในการจัดการตนเองเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานควบคู่ไปกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การแสดงและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเสนอผลงานวิชาการ การร่วมและการควบคุมการประชุม การอภิปรายหรือการสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • พัฒนาทักษะในการศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลหรือข่าวสารคุณภาพสูง จากแหล่งและในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตำรา หนังสือ บทความ เอกสารประเภทอื่น ๆ หรือข่าว ทั้งที่จัดพิมพ์บนกระดาษและที่เผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ
 • พัฒนาทักษะในการรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ และ
 • พัฒนาทักษะในการนำข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้ หรือที่รวบรวมหรือจัดเก็บไว้ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมคาดหวังให้นักศึกษาแต่ละคนมีร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (draft research proposal) ภายในสัปดาห์สุดท้ายที่ผมรับผิดชอบ เพื่อนักศึกษาจักได้นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษากับศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ในแปดสัปดาห์สุดท้าย จนสามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (research proposal) ได้ด้วยดีต่อไป

วิชา น.๗๘๗ เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งสำหรับนักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ รับผิดชอบสี่สัปดาห์สุดท้าย ส่วนผมรับผิดชอบสิบสองสัปดาห์แรก ในส่วนของผม ผมจักช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการ

 • ทำความเข้าใจและความคุ้นเคยกับประวัติความเป็นมา ทฤษฎี หลักการ เนื้อหาและขั้นตอนการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมรูปแบบต่าง ๆ
 • ทำความเข้าใจและความคุ้นเคยกับกฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ
 • ผลิตงานเขียนวิชาการคุณภาพสูง เช่น บทความหรือรายงานการศึกษา
 • สื่อสาร แสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอผลงานวิชาการ ร่วมและควบคุมการประชุม การอภิปรายหรือการสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลหรือข่าวสารคุณภาพสูง จากแหล่งและในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตำรา หนังสือ บทความ เอกสารประเภทอื่น ๆ หรือข่าว ทั้งที่จัดพิมพ์บนกระดาษและที่เผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ
 • รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ และ
 • นำข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้ หรือที่รวบรวมหรือจัดเก็บไว้ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิชา วล.๔๓๒ เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำนองเดียวกันกับวิชา น.๒๐๙ ดังกล่าวมาข้างต้น ผมมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาวิชา วล.๔๓๒ ซึ่งมิใช่นักศึกษากฎหมาย สามารถพัฒนาความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยการใช้ การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจดังกล่าวข้างต้นควบคู่ไปกับการใช้ความรู้และทฤษฎีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของแต่ละวิชาดังกล่าวข้างต้นได้ภายใต้รายการ “วิชาสำหรับภาค ๒”

เมื่อมีความเคลื่อนไหวใด ๆ สำหรับแต่ละวิชาดังกล่าว ผมจักได้แจ้งให้ทราบต่อไป