กำหนดการเสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ชุดที่ ๑

นักศึกษาที่เสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) ชุดที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีดังนี้

 • ทินมณี หิรัญโยดม เรื่อง แนวทางการต่อสู้ทางกฎหมายของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายในกรณีที่อาคารของคู่กรณีฝ่ายหนึ่งสูงกว่าและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งในอาคารที่ต่ำกว่า
 • อติภา จันทร์วีระเสถียร เรื่อง ข้อขัดข้องเกี่ยวกับศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
 • ณัฐสุดา สังข์ทอง เรื่อง การส่งใบแจ้งข้อหาทางไปรษณีย์เพื่อเรียกให้ชำระค่าปรับกรณีขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและการฝ่าฝืนสัญญานไฟจราจร
 • ทิวัตถ์ พรหมอินทร์ เรื่อง อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการยึดใบอนุญาตขับขี่และบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎจราจร
 • ชวัลญา เสือดี เรื่อง การใช้แก๊สน้ำตาสลายผู้ชุมนุมวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕: เปรียบเทียบความคิดเห็นที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
 • ภัควิภา ศิลปวิทย์ เรื่อง การผลักดันโรฮิงญาชาวพม่าที่ลี้ภัยมาทางชายฝั่งอันดามันของไทยออกนอกราชอาณาจักร
 • สุวิดา เห็นวงศ์ประเสริฐ เรื่อง การลดปัญหาการเสียชีวิตของเด็กทารกที่ถูกทิ้งด้วยมาตรการทางกฎหมาย: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา
 • พิมพ์ธีรา หอรุ่งเรือง เรื่อง การป้องกันภยันตรายล่วงหน้า
 • วาสิตา สินสูงสุด เรื่อง กฎหมายโรคมะเร็ง: ศึกษากฎหมายโรคมะเร็งในต่างประเทศโดยเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ ของประเทศไทย
 • พรรษมน หอรุ่งเรือง เรื่อง การบริจาคอวัยวะ: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ
 • มารุต สุธาสินีวรรณ เรื่อง สถานะทางกฎหมายของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ: ศึกษากรณีการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นทะเบียนในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
 • ธนภัทร เจริญบุญ เรื่อง ปัญหากรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิด: ศึกษากรณีการลักกระแสไฟฟ้า เปรียบเทียบกฎหมายประเทศไทยและคำพิพากษาศาลฎีกาของไทยกับกฎหมายประเทศเยอรมัน
 • ศุภอรรถ ไพสิน เรื่อง ปัญหาการรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล
 • ภูริทัต รัตนบุรี เรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
 • สุธิรักษ์ ถนอมสิทธิรักษ์ เรื่อง การสิ้นสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา: ระหว่างกฎหมายไประเทศทยและสหรัฐอเมริกา

ดังที่ผมได้แจ้งนักศึกษามาโดยตลอด (รวมทั้งในแนวทางการศึกษาด้วย) ว่า

 • นักศึกษาแต่ละคนมีเวลาเสนอรายงานไม่เกินสิบนาที
 • เป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานทุกฉบับ ไม่ว่าด้วยการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การถามคำถาม การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะหรือการอื่นใด อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนารายงานฉบับนั้น ๆ ให้เป็นรายงานเพื่อส่งให้ผมต่อไป
 • ผมจะประเมินคุณภาพการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแต่ละคนตามวรรคก่อน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับนักศึกษาแต่ละคนนั้นด้วย
 • เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานและการได้รับคะแนนตามสองวรรคก่อนที่ดี ผมขอแนะนำให้นักศึกษาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ขอบเขตของรายงาน” ของนักศึกษาที่เสนอรายงานในห้องบรรยายแต่ละคนล่วงหน้า ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ “ขอบเขตของรายงาน” แต่ละฉบับที่ผมได้รับไว้แล้วได้ภายใต้รายการ “งานและคะแนน”

ผมจึงขอเชิญชวนนักศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผมแจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การเสนอรายงานของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดการ และเพื่อคะแนนที่ดีของนักศึกษาแต่ละคนด้วย

เทคนิคการเสนอรายงานที่ดี

นักศึกษาวิขา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเสนอรายงานที่ดี สำหรับวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การเขียนเพื่อการแก้ไขปัญหา

นักศึกษาวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การเขียนเพื่อการแก้ไขปัญหา สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป