คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง เรื่อง หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วตอบคำถามเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 • substantive environmental rights หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร
 • preventative principle หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร
 • precautionary principle หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร
 • polluter-pays principle หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร
 • access to information หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร
 • public participation หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร
 • access to justice หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ฯ กำหนดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง
 • คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี กล่าวถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง

ผมขอย้ำว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขอนักศึกษาอย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

โฆษณา

มิติและมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิขา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง มิติและมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง มิติและมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง เรื่อง มิติและมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วตอบคำถามเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 • ทรัพยากรหมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • สิ่งแวดล้อมหมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • การอนุรักษ์หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหมายความว่าอย่างไร ทำได้อย่างไรบ้าง
 • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
 • อุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้แก่อะไรบ้าง
 • การเมืองหรือกฎหมายมีความสำคัญอย่างไรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผมขอย้ำว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องมิติและมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขอนักศึกษาอย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

การพัฒนาที่ยั่งยืนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๖๗๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วตอบคำถามเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 • การพัฒนาที่ยั่งยืนหมายความว่าอย่างไร
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนมีประโยชน์อย่างไร
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนมีประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร

ผมขอย้ำว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขอนักศึกษาอย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

การสัมมนา เรื่อง Water Management Legislation in the Republic of Korea and [in the Kingdom of] Thailand

ผมขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง Water Management Legislation in the Republic of Korea and [in the Kingdom of] Thailand ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Yonsei University Law School ซึ่งเป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสาธารณรัฐเกาหลี จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. และเวลา ๑๒.๓๕ น. (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการสัมมนาฯ)