การเสนอร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ในห้องบรรยาย (๒)

นักศึกษาวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เสนอร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้แก่

 • วันทิตา อบสุวรรณ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพลับพลึงธารในประเทศไทย
 • เฉลิมชล เกษจุโลม เรื่อง มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองพันธุ์ปลิงทะเล
 • อิศรา ยอดทอง เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการเพื่อคุ้มครองหอยมือเสือในประเทศไทย
 • พิชามญช์ เครือชัยพินิต เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการปนเปื้อนของสารไดออกซินในอาหารและอาหารสัตว์
 • ศุภเดช เต็มรัตน์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์: กรณีศึกษาโซล่าร์ฟาร์ม

การเสนอร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ในห้องบรรยาย (๑)

นักศึกษาวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เสนอร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ในวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้แก่

 • เริงชัย เรืองศรี เรื่อง การพิพากษาเกินคำขอในคดีอาญาทางสิ่งแวดล้อม
 • กฤตย ธาดาบดินทร์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการมลพิษ ตะกอน จากการทำเหมืองแร่
 • นรรัตน์ พึ่งอาศัย เรื่อง บทบาทของรัฐและประชาชนในการสงานและคุ้มครองสัตว์ป่าในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
 • สุปวีณ์ กรดเสือ เรื่อง การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ตามอนุสัญญาแรมซาร์
 • กานต์สิริ โรจนวีระ เรื่อง การบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วม: ศึกษาเปรียบเทียบกับอังกฤษ

ทั้งนี้ นักศึกษาแต่ละคน รวมทั้งตัวผมเอง จักให้คะแนนการเสนอร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์แต่ละรายตามแบบการให้คะแนนดังตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้

Presentation mark sheet.png

กำหนดการเสนอร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ในห้องบรรยาย

กำหนดการเสนอร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ในห้องบรรยายสำหรับวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นดังนี้

๓๐ มีนาคม

 • เริงชัย เรืองศรี เรื่อง การพิพากษาเกินคำขอในคดีอาญาทางสิ่งแวดล้อม
 • กฤตย ธาดาบดินทร์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการมลพิษ ตะกอน จากการทำเหมืองแร่
 • นรรัตน์ พึ่งอาศัย เรื่อง บทบาทของรัฐและประชาชนในการสงานและคุ้มครองสัตว์ป่าในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
 • สุปวีณ์ กรดเสือ เรื่อง การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ตามอนุสัญญาแรมซาร์
 • กานต์สิริ โรจนวีระ เรื่อง การบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วม: ศึกษาเปรียบเทียบกับอังกฤษ

๒๐ เมษายน

 • วันทิตา อบสุวรรณ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพลับพลึงธารในประเทศไทย
 • เฉลิมชล เกษจุโลม เรื่อง มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองพันธุ์ปลิงทะเล
 • อิศรา ยอดทอง เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการเพื่อคุ้มครองหอยมือเสือในประเทศไทย
 • พิชามญช์ เครือชัยพินิต เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการปนเปื้อนของสารไดออกซินในอาหารและอาหารสัตว์
 • ศุภเดช เต็มรัตน์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์: กรณีศึกษาโซล่าร์ฟาร์ม

๒๗ เมษายน

 • ปฏิภาณ ชุมรุม เรื่อง การส่งเสริมมาตรการทางกฎหมายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล: พืชผลทางการเกษตร
 • ชมพร รักษาเกียรติศักดิ์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันฝนกรด
 • ณัฐ จินตพิทักษ์กุล เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการมีส่วนร่วมของประชาชนในคดีสิ่งแวดล้อม
 • วรัฏฐา สุขสภา เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์อาคารเก่าแก่

๔ พฤษภาคม

 • จรัญยา กิติไพศาลนนท์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการของเสียอันตราย: กรณีศึกษาน้ำมันใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม
 • เพชรลดา เกียรติมงคลกุล เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามันของไทยภายหลังจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • แพรวพรรณ พรหมเจริญ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน: เปรียบเทียบต่างประเทศ
 • วิชชุดา จีระเสมานนท์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมขนาดของบรรจุภัณฑ์ เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ

๑๑ พฤษภาคม

 • พัชรนันท์ รักพงษ์ไทย เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการจัดการขยะ: ศึกษากรณีการนำกลับมาใช้ไหม่ (recycle) ในประเภทขยะมูลฝอยจากครัวเรือน
 • ธนวัชร กิติโกมลสุข เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน
 • วริศรา ปัณฑะโชติ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันผลกระทบจากการฝังกลบขยะมูลฝอย
 • อานันท์ รัตนเจียเริญ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการอุทยานแห่งชาติ

ข้อสังเกตบางประการ (เพิ่มเติม)

นักศึกษาวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ข้อสังเกตบางประการ (เพิ่มเติม) สำหรับวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แนวทางการศึกษาและข้อสังเกตบางประการ

นักศึกษาวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวทางการศึกษาและข้อสังเกตบางประการ สำหรับวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Don’t be a conference troll: a guide to asking good questions

Presenting a paper is scary enough for most academics – there’s no need to make things worse by trying to catch them out (continue reading) …

ยุกติ มุกดาวิจิตร: ปัญหาในงานเขียนของนักศึกษา

สำหรับการศึกษาระดับสูง ผมคิดว่านักศึกษาควรจะต้องใช้ความคิดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบ เป็นชุดความคิดที่ใหญ่กว่าเพียงการตอบคำถามบางคำถาม สิ่งที่ควรสอนมากกว่าเนื้อหาความรู้ที่มีอยู่แล้วคือสอนให้รู้จักประกอบสร้างความรู้ให้เป็นงานเขียนของตนเอง ยิ่งในระดับปริญญาโทและเอกทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ถึงที่สุดแล้วนักศึกษาจะต้องเขียนบทความวิชาการหรือตัวเล่มวิทยานิพนธ์ หากไม่เร่งฝึกเขียนอย่างจริงจัง ก็คงไม่มีทางเขียนงานใหญ่ ๆ ให้สำเร็จด้วยตนเองได้ในที่สุด 

ถ้าไม่นับว่างานเขียนของนักศึกษามีปัญหาตั้งแต่การตั้งโจทย์ของการศึกษาแล้ว คือถ้ายกปัญหาของการค้นคว้าวิจัยออกไปก่อน สมมติว่าคุณทำวิจัยเป็นแล้ว หรือทำยังไม่เป็นก็แล้วแต่ ขอให้เข้าใจว่า ปัญหาการเขียนเป็นคนละส่วนกับปัญหาการทำวิจัย แม้ว่ามันจะแยกออกจากกันได้ยากยิ่งนักก็ตาม ในข้อเขียนนี้ ผมอยากจะเสนอเฉพาะปัญหาของงานเขียนที่พบบ่อย  

จากประสบการณ์การอ่านงานนักศึกษาและอาจารย์ตลอดเกือบ 20 ปี ของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยของผม (นับดูแล้วน่าตกใจเหมือนกัน ผมเริ่มเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ 28) ผมอยากจะแบ่งปันปัญหาของงานเขียนที่พบดังนี้ …

– See more at: http://blogazine.pub/blogs/yukti-mukdawijitra/post/5561#sthash.7gQt3GbP.dpuf