รู้จักและเข้าใจกฎหมายเปรียบเทียบ

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง รู้จักและเข้าใจกฎหมายเปรียบเทียบ สำหรับสัปดาห์ที่ ๑ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักศึกษาเอง นักศึกษาสมควรศึกษาเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนร่วมการศึกษา

 • Esin Örücü, “A general view of ‘legal families’ and of ‘mixing systems'”, in Esin Örücü and David Nelken (eds), Comparative law: a handbook (Oxford, 2007), pp. 169-187.
 • H Patrick Glenn, “Between traditions: identity, persuasion and survival”, in Legal traditions of the world (Oxford, 2007), pp. 31-57.
 • H Patrick Glenn, “Com-paring”, in Esin Örücü and David Nelken (eds), Comparative law: a handbook (Oxford, 2007), pp. 91-108.
 • Werner Menski, “Comparative jurisprudence: images and reflections of law”, in Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa (Cambridge, 2006), pp. 129-190.
 • David Nelken, “Comparative law and comparative legal studies”, in Esin Draca and David Nelken (eds), Comparative law: a handbook (Portland, 2007), pp. 3-42.
 • Werner Menski, “Comparative law and legal theory from a global perspective”, in Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa (Cambridge, 2006), pp. 25-81.
 • David Nelken, “Defining and using the concept of legal culture”, in Esin Örücü and David Nelken (eds), Comparative law: a handbook (Oxford, 2007), pp. 109-132.
 • Esin OrOcO, “Developing comparative law”, in Esin OrOcO and David Nelken (eds), Comparative law: a handbook (Portland, 2007), pp. 43-65.
 • Peter de Cruz, “Introducing comparative law”, in Comparative law in a changing world (London, 2007), pp. 1-31.
 • Werner Menski, “Introduction: globalisation and Asian and African legal systems”, in Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa (Cambridge, 2006), pp. 3-24.
 • Werner Menski, “Legal pluralism”, in Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa (Cambridge, 2006), pp. 82-128.

การสัมมนา เรื่อง Water Management Legislation in the Republic of Korea and [in the Kingdom of] Thailand

ผมขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง Water Management Legislation in the Republic of Korea and [in the Kingdom of] Thailand ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Yonsei University Law School ซึ่งเป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสาธารณรัฐเกาหลี จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. และเวลา ๑๒.๓๕ น. (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการสัมมนาฯ)

คะแนน “การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย” และคะแนน “การเสนอร่างรายงานการศึกษาในห้องบรรยาย” สำหรับวิชา น.๗๘๖

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์คะแนน “การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย” และคะแนน “การเสนอร่างรายงานการศึกษาในห้องบรรยาย” ภายใต้รายการ “งานและคะแนน” ได้โดยลำดับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หากนักศึกษามีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนดังกล่าวข้างต้น ขอให้ติดต่อผมโดยไม่ชักช้า

กำหนดการเสนอร่างรายงานการศึกษาและเค้าโครงรายงานการศึกษา วิชา น.๗๘๖

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชมกำหนดการเสนอร่างรายงานการศีกษาสำหรับสัปดาห์ที่ ๕ ถึงสัปดาห์ที่ ๗ ภายใต้รายการ “แนวทางการศึกษา” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ในการแสดงความคิดเห็นร่างรายงานการศึกษา นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ “เค้าโครงรายงานการศึกษา” แต่ละเรื่องล่วงหน้า ได้จากรายการ “งานและคะแนน”

เทคนิคการเสนอรายงานที่ดี

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง เทคนิคการเสนอรายงานที่ดี สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การแสดงงานและคะแนนสำหรับวิชา น.๗๘๖

ตามที่ผมกำหนดให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ แต่ละคน ทำกิจกรรมเพื่อการประเมินผลการศึกษาของตน กล่าวคือ การเข้าห้องบรรยาย การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย การส่งเค้าโครงรายงาน การเสนอร่างรายงานการศึกษาและการเสนอรายงานการศึีกษา นั้น

เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถทราบคะแนนของตนสำหรับแต่ละกิจกรรมดังกล่าวได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส ผมขอทะยอยแสดงคะแนนเช่นว่านั้น รวมทั้ง “งาน” ที่ผมได้รับไว้แล้ว ภายใต้รายการ “งานและคะแนน” ของวิชา น.๗๘๖

หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานหรือคะแนนเช่นว่านั้น ขอให้ติดต่อสอบถามผมโดยไม่ชักช้า

เทคนิคการเปรียบเทียบกฎหมาย

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง เทคนิคการเปรียบเทียบกฎหมาย สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป