ระบบกฎหมายสหภาพยุโรปและระบบกฎหมายสมาคมอาเซียน

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง ระบบกฎหมายสหภาพยุโรปและระบบกฎหมายสมาคมอาเซียน สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รู้จักและเข้าใจกฎหมายเปรียบเทียบ

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง รู้จักและเข้าใจกฎหมายเปรียบเทียบ พร้อมด้วยเค้าโครงการศึกษาวิชานี้ สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป