คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙-๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย.png

Advertisements

ยุกติ มุกดาวิจิตร: ปัญหาในงานเขียนของนักศึกษา

สำหรับการศึกษาระดับสูง ผมคิดว่านักศึกษาควรจะต้องใช้ความคิดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบ เป็นชุดความคิดที่ใหญ่กว่าเพียงการตอบคำถามบางคำถาม สิ่งที่ควรสอนมากกว่าเนื้อหาความรู้ที่มีอยู่แล้วคือสอนให้รู้จักประกอบสร้างความรู้ให้เป็นงานเขียนของตนเอง ยิ่งในระดับปริญญาโทและเอกทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ถึงที่สุดแล้วนักศึกษาจะต้องเขียนบทความวิชาการหรือตัวเล่มวิทยานิพนธ์ หากไม่เร่งฝึกเขียนอย่างจริงจัง ก็คงไม่มีทางเขียนงานใหญ่ ๆ ให้สำเร็จด้วยตนเองได้ในที่สุด 

ถ้าไม่นับว่างานเขียนของนักศึกษามีปัญหาตั้งแต่การตั้งโจทย์ของการศึกษาแล้ว คือถ้ายกปัญหาของการค้นคว้าวิจัยออกไปก่อน สมมติว่าคุณทำวิจัยเป็นแล้ว หรือทำยังไม่เป็นก็แล้วแต่ ขอให้เข้าใจว่า ปัญหาการเขียนเป็นคนละส่วนกับปัญหาการทำวิจัย แม้ว่ามันจะแยกออกจากกันได้ยากยิ่งนักก็ตาม ในข้อเขียนนี้ ผมอยากจะเสนอเฉพาะปัญหาของงานเขียนที่พบบ่อย  

จากประสบการณ์การอ่านงานนักศึกษาและอาจารย์ตลอดเกือบ 20 ปี ของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยของผม (นับดูแล้วน่าตกใจเหมือนกัน ผมเริ่มเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ 28) ผมอยากจะแบ่งปันปัญหาของงานเขียนที่พบดังนี้ …

– See more at: http://blogazine.pub/blogs/yukti-mukdawijitra/post/5561#sthash.7gQt3GbP.dpuf

The Sustainable Development Goals and the Law

ยินดีต้อนรับสู่วิชา น.๗๘๗

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ และยินดีต้อนรับสู่วิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ด้วยความยินดี

วิชา น.๗๘๗ เป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งของสาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิชานี้มุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและทำความเข้าใจประวัติความเป็นมา ทฤษฎี หลักการ เนื้อหาและขั้นตอนการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ในการพิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งผลที่ตามมา โดยเปรียบเทียบกับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ด้วยการเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาสามารถดูได้ในรายการ น.๗๘๗ ที่เว็บไซต์ชาคริต สิทธิเวช

พบกันในชั้นเรียน ๑๒ สัปดาห์แรกของภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

การอภิปรายสรุปบทเรียนที่ได้รับจากการศึกษาวิชา น.๗๘๗ ในส่วนของชาคริต สิทธิเวช

จากการศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนของผม ประกอบกับการศึกษา

 • กฎหมายไทยว่าด้วย decision-making และ EA
 • Gerry Bates, Environmental law in Australia 8th edition (LexisNexis Butterworths, 2013), pp416-424.
 • Mandy Elliot and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice 5th edition (The Federation Press, 2009), pp244-288.
 • Jane Holder, “The prospects for ecological impact assessment” in Jane Holder and Donald McGillivray (eds), Taking stock of environmental assessment: law, policy and practice (Routledge Cavendish, 2007), pp259-283. และ
 • Jane Holder, Environmental assessment: the regulation of decision making (Oxford University Press, 2004), pp284-298.

แล้ว ขอให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบรรยาย ครั้งที่ ๑๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗

 • Gerry Bates กล่าวถึงปัญหาของ EA หรือ decision-making ไว้ประการใดบ้าง เพราะเหตุใด เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเช่นว่านั้นไว้ประการใดบ้างและเพราะเหตุใด
 • Mandy Elliot และ Ian Thomas กล่าวถึงปัญหาของ EA หรือ decision-making ไว้ประการใดบ้าง เพราะเหตุใด เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเช่นว่านั้นไว้ประการใดบ้างและเพราะเหตุใด
 • Jane Holder กล่าวถึงปัญหาของ EA หรือ decision-making ไว้ประการใดบ้าง เพราะเหตุใด เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเช่นว่านั้นไว้ประการใดบ้างและเพราะเหตุใด
 • แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกฎหมายไทยว่าด้วย decision-making และ EA ได้หรือไม่ ประการใดบ้าง เพราะเหตุใด

การบรรยาย เรื่อง the public face

นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง the public face สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้ดังนี้

 • Mandy Elliiott and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice (Federation Press, 2009), pp75-98.

การอภิปราย เรือง the public face

เมื่อได้ศึกษา Mandy Elliot and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice 5th edition (The Federation Press, 2009), pp75-98. ประกอบกับการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๘ เรื่อง the public face ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ แล้ว ขอให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกของการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗

 • public participation หมายความว่าอย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • public participation มีข้อเสียประการใดบ้าง เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
 • public participation อาจแบ่งออกได้เป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง แต่ละระดับมีลักษณะอย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “timing” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ผู้ใดควรมีส่วนใน public participation  เพราะเหตุใด
 • สิ่งที่พึงพิจารณาใน public participation ใน EIA ได้แก่อะไรบ้าง แต่ละประการมีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • public participation มีความสำคัญกับ screening อย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
 • public participation มีความสำคัญกับ scoping อย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
 • นอกจาก screening และ scoping แล้ว public participation มีความสำคัญกับ EIA ในประการอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
 • เทคนิคใน public participation ได้แก่อะไรบ้าง แต่ละประการมีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “evaluation of public participation”นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด