การอภิปราย เรือง the public face

เมื่อได้ศึกษา Mandy Elliot and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice 5th edition (The Federation Press, 2009), pp75-98. ประกอบกับการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๘ เรื่อง the public face ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ แล้ว ขอให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกของการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗

 • public participation หมายความว่าอย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • public participation มีข้อเสียประการใดบ้าง เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
 • public participation อาจแบ่งออกได้เป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง แต่ละระดับมีลักษณะอย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “timing” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ผู้ใดควรมีส่วนใน public participation  เพราะเหตุใด
 • สิ่งที่พึงพิจารณาใน public participation ใน EIA ได้แก่อะไรบ้าง แต่ละประการมีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • public participation มีความสำคัญกับ screening อย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
 • public participation มีความสำคัญกับ scoping อย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
 • นอกจาก screening และ scoping แล้ว public participation มีความสำคัญกับ EIA ในประการอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
 • เทคนิคใน public participation ได้แก่อะไรบ้าง แต่ละประการมีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “evaluation of public participation”นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด

การอภิปราย เรื่อง the many faces

เมื่อได้ศึกษา Mandy Elliot and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice 5th edition (The Federation Press, 2009), pp35-74. ประกอบกับการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๗ เรื่อง the many faces ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ แล้ว ขอให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกของการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

 • EIA หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • economic impact assessment (EcIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • energy analysis and greenhouse assessment หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • health impact assessment (HIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • regulatory impact assessment (RIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • risk analysis (RA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • social impact assessment (SIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • species impact assessment หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • technology assessment (TA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • cumulative impact assessment (CIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • strategic environmental assessment (SEA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • integrated impact assessment (IIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • sustainable impact assessment (SIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • assessment หรือ analysis ดังกล่าวมาข้างต้นมีลักษณะร่วมกันประการใดบ้าง

การบรรยาย เรื่อง the many faces

นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง the many faces สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้ดังนี้

 • Mandy Elliiott and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice (Federation Press, 2009), pp35-74.

การอภิปราย เรื่อง environmental impact assessment (EIA) (2)

เมื่อได้ศึกษา

 • John Glasson, Riki Therivel and Andrew Chadwik, Introduction to environmental impact assessment (UCL Press, 1995), pp74-140. และ
 • Mandy Elliiott and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice 5th edition (Federation Press, 2009), pp176-243.

ประกอบกับการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๕ เรื่อง environmental impact assessment (EIA) (2) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ แล้ว ขอให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกของการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

 • project screening หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 •  alternatives มีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร
 • ที่เรียกว่า “presentation and comparison of alternatives” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “understanding the project/development action” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “establishing the environmental baseline” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “impact identification” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • prediction หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “the types of uncertainty in decision-making” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • evaluation หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • mitigation หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EIS มีรูปแบบอย่างไรบ้าง
 • EIS ประกอบด้วยอะไรบ้าง เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “building in bias” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • monitoring หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “role of impacts” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “quantifying effects” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด

การบรรยาย เรื่อง environmental impact assessment (EIA) (2)

นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง environmental impact assessment (EIA) (2) สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้ดังนี้

 • John Glasson, Riki Therivel and Andrew Chadwik, Introduction to environmental impact assessment (UCL Press, 1995), pp74-140. และ
 • Mandy Elliiott and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice (Federation Press, 2009), pp176-243.

การอภิปราย เรื่อง environmental impact assessment (EIA) (1)

เมื่อได้ศึกษา

 • John Glasson, Riki Therivel and Andrew Chadwik, Introduction to environmental impact assessment (UCL Press, 1995), pp2-47.
 • Alan Gilpin, Environmental impact assessment: cutting edge for the twenty-first century (Cambridge University Press, 1995), pp1-62.
 • Christopher Wood, Environmental impact assessment: a comparative review(Longman Scientific & Technical, 1995), pp1-15.
 • Mandy Elliiott and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice (Federation Press, 2009), pp1-34. และ
 • ฉัตรไชย รัตนไชย, การประเมินลกระทบสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,​๒๕๕๑) หน้า ๑-๓๓.

ประกอบกับการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๔ เรื่อง environmental impact assessment (EIA) (1) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว ขอให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกของการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

 • environmental impact assessment (EIA) คืออะไร มีที่มาอย่างไร มีวิวัฒนาการอย่างไร
 • EIA มีวัตถุประสงค์อย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • project หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด
 • impact หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร เพราเหตุใด
 • significant หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร เพราเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “dimensions of the environment” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “an aid to decision-making” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “an aid to the formulation to development actions” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “an instrument for sustainable development” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EIA มีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EIA ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด
 • environmental impact statement (EIS) คืออะไร แตกต่างจาก EIA อย่างไร
 • scoping คืออะไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • terms of reference (TOR) คืออะไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • alternatives คืออะไร มีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “EIA system effectiveness” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “the quality of EISs” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “an ethical dilemma” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “the costs of EIA” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • auditing คืออะไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ปัญหาเกี่ยวกับ EIA ได้แก่ประเด็นอะไรบ้าง แต่ละประเด็นมีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด

การบรรยาย เรื่อง environmental impact assessment (EIA) (1)

นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง environmental impact assessment (EIA) (1) สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ดังนี้

 • John Glasson, Riki Therivel and Andrew Chadwik, Introduction to environmental impact assessment (UCL Press, 1995), pp2-47.
 • Alan Gilpin, Environmental impact assessment: cutting edge for the twenty-first century (Cambridge University Press, 1995), pp1-62.
 • Christopher Wood, Environmental impact assessment: a comparative review(Longman Scientific & Technical, 1995), pp1-15.
 • Mandy Elliiott and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice (Federation Press, 2009), pp1-34. และ
 • ฉัตรไชย รัตนไชย, การประเมินลกระทบสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,​๒๕๕๑) หน้า ๑-๓๓.