การบรรยาย เรื่อง environmental assessment (EA): the basics

นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง environmental assessment (EA): the basics สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ดังนี้

 • Jane Holder, Environmental assessment: the regulation of decision making (Oxford University Press, 2004), pp1-74.
 • Carys Junes, Stephen Jany, Paul Smith and Christopher Wood, Environmental assessment: dominant or dormant?” in Jane Holder and Donald McGillivray (eds), Taking stock of environmental assessment: law, policy and practice (Routledge, 2007), pp17-44.

การอภิปราย เรื่อง environmental assessment (EA)

เมื่อได้ศึกษา

 • Jane Holder, Environmental assessment: the regulation of decision making (Oxford University Press, 2004), pp1-74.
 • Carys Junes, Stephen Jany, Paul Smith and Christopher Wood, Environmental assessment: dominant or dormant?” in Jane Holder and Donald McGillivray (eds), Taking stock of environmental assessment: law, policy and practice (Routledge, 2007), pp17-44.

ประกอบกับการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๓ เรื่อง environmental assessment (EA) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว ขอให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกของการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 • environmental assessment (EA) คืออะไรมีที่มาอย่างไร มีวิวัฒนาการอย่างไร
 • EA มีลักษณะสำคัญอย่างไร
 • EA มีวัตถุประสงค์อย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • กฎหมายมีความสำคัญต่อ EA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • EA มีความสำคัญต่อภาคเอกชนอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด
 • ภาคเอกชนมีบทบาทใน EA อย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด
 • environmental statement คืออะไร มีลักษณะสำคัญอย่างไร
 • โดยทั่วไป กฎหมายว่าด้วย EA มักกำหนดรายละเอียดประการใดไว้บ้าง รายละเอียดแต่ละประการคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EA มีความสำคัญต่อ decision making อย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่กล่าวว่า EA คือ regulation of decision making นั้น หมายความว่าอย่างไร เพราะเหตุใด
 • information theories หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • culture theories หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • screening หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • scoping หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • information provision หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • consultation หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EA มีความเป็นมาและพัฒนการอย่างไรบ้างในกฎหมายระหว่างประเทศ
 • EA มีความเกี่ยวข้องกับ sustainable development อย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด
 • environmental impact assessment (EIA) คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ EA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • strategic environmental assessment คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ EIA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • social impact assessment คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ EIA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • ecological impact assessment คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ EIA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • health impact assessment คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ EIA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • trade impact assessment คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ EIA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • regulatory impact assessment คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ EIA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • extended impact assessment คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ EIA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • sustainable assessment คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ EIA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • Sites of EA หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EA มีความสำคัญต่อการควบคุมการใช้ที่ดินอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EA มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EA มีความสำคัญต่อการควบคุมมลพิษอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EA มีความสำคัญต่อทรัพยากรน้ำอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EA มีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างไร เพราะเหตุใด

การบรรยาย เรื่อง environmental decision-making (EDM)

นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง environmental decision-making (EDM) สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การอภิปราย เรื่อง environmental decision-making (EDM)

เมื่อได้ศึกษา

 • Tim Jewell, “Public law and the environment: the prospects for decision-making” in Tim Jewell and Jenny Steele (eds), Law in environmental decision-making: national, European, and international perspectives (Clarendon, 1998) pp73-105. และ
 • Ronnie Harding, Carolyn M Hendriks and Myhreen Faruqi, Enviornmental decision-making: exploring complexity and context (Federation Press, 2009), pp1-19, 51-80 and 109-224

ประกอบกับการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๒ เรื่อง environmental decision-making (EDM) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว ขอให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกของการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 • ที่เรียกว่า environmental decision-making (EDM) หมายความว่าอย่างไร
 • EDM มีวิวัฒนาการอย่างไร
 • วิวัฒนาการของ EDM ข้างต้น มีบทบาทอย่างไรในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
 • ในปัจจุบัน EDM มีปัญหาประการใดบ้างหรือไม่ เพราะเหตุใด
 • ในอนาคต EDM น่าจะมีวิวัฒนาการอย่างไรต่อไปหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
 • values แตกต่างจาก interests หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
 • เหตุใดบุคคลจึงมีมุมมองประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน
 • instrumental value แตกต่างจาก intrinsic value อย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า spectrum of environmental value positions หมายความว่าอย่างไร มีรายละเอียดประการใดบ้าง มีบทบาทต่อ EDM หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
 • ห้วงเวลามีบทบาทต่อ value positions อย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า modern environmentalism หมายความว่าอย่างไร มีวิวัฒนาการอย่างไร มีความสำคัญต่อ EDM อย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า competing values หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไรต่อ EDM
 • ที่เรียกว่า value conflicts หมายความว่าอย่างไร ก่อปัญหาต่อ EDM อย่างไร มีวิธีการแก้ไขปัญหาเช่นว่านั้นอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า bringing values to the fore หมายความว่าอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความสำคัญต่อ EDM อย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า institutions หมายความว่าอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความสำคัญต่อ EDM อย่างไร เพราะเหตุใด
 • แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่เมื่อพิจารณาความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศออสเตรเลียโดยสังเขปแล้ว มีข้อคิดประการใดสำหรับรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด

สวัสดี ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) เป็นวันที่ห้าของภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมขอถือโอกาสอันดีนี้สวัสดีและต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่ภาคการศึกษาใหม่ด้วยความยินดี

อะไร ๆ ที่นักศึกษาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้ว เช่น การวางแผนใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการศึกษาอย่างเป็นระบบ จนทำให้อะไรหลาย ๆ อย่างค่อนข้างลงตัว ไม่ก่อให้เกิดความเคร่งเครียด ความเหนื่อยล้าหรือความท้อแท้ ก็ขอให้ปฏิบัติเช่นนั้นหรือพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

สำหรับนักศึกษาที่พบความบกพร่องของตนเอง เช่น ไม่ได้วางแผนการใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการศึกษาให้เป็นระบบ จนส่งผลให้อะไรหลาย ๆ อย่างไม่ใคร่ลงตัว ก่อให้เกิดความเคร่งเครียด ความเหนื่อยล้าหรือความท้อแท้ ก็ขอให้ถือเอาการเริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่นี้ แก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนาอะไร ๆ ที่ยังบกพร่องอยู่หรือยังไม่ดีพอ ให้ดี

ในภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้ ผมรับผิดชอบวิชาต่าง ๆ สี่วิชา ได้แก่

 • น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง
 • น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบัณฑิตสัมมนา (กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
 • น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
 • วล.๔๓๒ กฎหมายสิ่งแวดล้อม

วิชา น.๒๐๙ เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคณะ ยกเว้นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช รับผิดชอบแปดสัปดาห์แรก ส่วนผมรับผิดชอบแปดสัปดาห์สุดท้าย ในส่วนของผม ผมจักบรรยายกฎหมายลักษณะละเมิด โดยผมมุ่งหมายให้นักศึกษา ซึ่งมิใช่นักศึกษากฎหมาย ได้พัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับนักกฎหมายได้ด้วยดี เมื่อมีโอกาสหรือเมื่อมีความจำเป็น

วิชา น.๗๘๒ เป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งสำหรับนักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร รับผิดชอบแปดสัปดาห์สุดท้าย ส่วนผมรับผิดชอบแปดสัปดาห์แรก ในส่วนของผม ผมจักช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการ

 • ค้นหาหัวข้อวิจัย (research topic) ให้ตรงตามความสนใจของตนจนพัฒนาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ (dissertation topic) ได้ในที่สุด
 • พัฒนาข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (research proposal) ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้อย่างเหมาะสม
 • พัฒนาความรู้และความเข้าใจระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์และระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
 • พัฒนาทักษะในการจัดการตนเองเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานควบคู่ไปกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การแสดงและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเสนอผลงานวิชาการ การร่วมและการควบคุมการประชุม การอภิปรายหรือการสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • พัฒนาทักษะในการศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลหรือข่าวสารคุณภาพสูง จากแหล่งและในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตำรา หนังสือ บทความ เอกสารประเภทอื่น ๆ หรือข่าว ทั้งที่จัดพิมพ์บนกระดาษและที่เผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ
 • พัฒนาทักษะในการรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ และ
 • พัฒนาทักษะในการนำข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้ หรือที่รวบรวมหรือจัดเก็บไว้ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมคาดหวังให้นักศึกษาแต่ละคนมีร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (draft research proposal) ภายในสัปดาห์สุดท้ายที่ผมรับผิดชอบ เพื่อนักศึกษาจักได้นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษากับศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ในแปดสัปดาห์สุดท้าย จนสามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (research proposal) ได้ด้วยดีต่อไป

วิชา น.๗๘๗ เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งสำหรับนักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ รับผิดชอบสี่สัปดาห์สุดท้าย ส่วนผมรับผิดชอบสิบสองสัปดาห์แรก ในส่วนของผม ผมจักช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการ

 • ทำความเข้าใจและความคุ้นเคยกับประวัติความเป็นมา ทฤษฎี หลักการ เนื้อหาและขั้นตอนการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมรูปแบบต่าง ๆ
 • ทำความเข้าใจและความคุ้นเคยกับกฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ
 • ผลิตงานเขียนวิชาการคุณภาพสูง เช่น บทความหรือรายงานการศึกษา
 • สื่อสาร แสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอผลงานวิชาการ ร่วมและควบคุมการประชุม การอภิปรายหรือการสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลหรือข่าวสารคุณภาพสูง จากแหล่งและในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตำรา หนังสือ บทความ เอกสารประเภทอื่น ๆ หรือข่าว ทั้งที่จัดพิมพ์บนกระดาษและที่เผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ
 • รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ และ
 • นำข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้ หรือที่รวบรวมหรือจัดเก็บไว้ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิชา วล.๔๓๒ เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำนองเดียวกันกับวิชา น.๒๐๙ ดังกล่าวมาข้างต้น ผมมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาวิชา วล.๔๓๒ ซึ่งมิใช่นักศึกษากฎหมาย สามารถพัฒนาความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยการใช้ การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจดังกล่าวข้างต้นควบคู่ไปกับการใช้ความรู้และทฤษฎีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของแต่ละวิชาดังกล่าวข้างต้นได้ภายใต้รายการ “วิชาสำหรับภาค ๒”

เมื่อมีความเคลื่อนไหวใด ๆ สำหรับแต่ละวิชาดังกล่าว ผมจักได้แจ้งให้ทราบต่อไป