การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นักศึกษาวิชา น. ๗๘๙ สามารถชม จัดเก็บ หรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรย เรือง การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และวิดีโอ เรื่อง Get to know the differenct types of tourists เรื่อง Tourist v Traveller เรื่อง How to tell the difference between a traveller and a tourist เรือง Eco-tourism in Thailand: Global Ideas และเรื่อง Principles of Sustainable Tourism สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป