กฎหมายกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

นิสิตภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ slide หรือ handout ประกอบการบรรยายพิเศษวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เรื่อง กฎหมายกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Click here for the handout!

Thai laws relating to biological diversity: recent developments towards the Nagoya Protocol

I am please to announce the immediate availability of the slideshow entitled “Thai laws relating to biological diversity: recent developments towards the Nagoya Protocol,” prepared for the ILS International Symposium on Biodiversity Conservation and the Nagoya Protocol jointly organised by the Institute for Legal Studies, Yonsei Law School and Thammasat Law Schoo at Helinox Hall, The Commons, Yonsei University, Seoul, Korea on 14 December 2016.

The slideshow is also available in  PDF | PowerPoint | Keynote.