RIP

RIP

How to read faster: Bill Cosby’s three proven strategies

How to read faster: Bill Cosby’s three proven strategies

PSC, ie

  • preview
  • skim
  • cluster.

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา LW346 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำถามสำหรับการศึกษา เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำถามสำคัญ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคืออะไร มีบทบาทเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

เอกสารที่ควรอ่าน

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา LW346 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำถามสำหรับการศึกษา เรื่อง กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา LW346 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กฎหมายว่าด้วยโรงงานกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษาพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วตอบคำถามว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการอย่างไร มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ประการใด

ผมขอย้ำว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามสำคัญที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขอนักศึกษาอย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

กฎหมายว่าด้วยมลพิษกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา LW346 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง กฎหมายว่าด้วยมลพิษกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป