ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » การให้คำปรึกษาและการติดต่อ

การให้คำปรึกษาและการติดต่อ

The man who asks a question is a fool for a minute, the man who does not ask is a fool for life.

— Confucius

นักศึกษาที่ต้องการคำปรึกษาจากผม นอกเหนือจากการร่วมการศึกษากับผมในวิชาต่าง ๆ แล้ว สามารถพบผมตลอดภาคการศึกษานี้ (ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคมและวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ได้ ดังนี้Consultation times and modes.001

  • วันจันทร์
    • ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้อง น.๖๑๗ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
    • ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ น. และเวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ห้อง น.๕๑๒ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • วันอังคาร ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. และเวลา ๑๕.๓๐ น. ที่ห้อง ๔๐๐๖ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อนึ่ง นักศึกษาสามารถติดต่อกับผม

  • ได้ที่เฟซบุค หรือ
  • ด้วยการกรอกรายการข้างล่างนี้

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย