วล. ๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม

If we desire respect for the law, we must first make the law respectable.

Louis D. Brandeis

ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา วล. ๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ด้วยความยินดี

วิชา วล. ๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชานี้มุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษา ซึ่งมิใช่นักศึกษากฎหมาย สามารถพัฒนาความรู้ และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎี และหลักกฎหมายว่าด้วยการใช้ การจัดการ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ใช้ความรู้ และความเข้าใจดังกล่าวข้างต้น ควบคู่ไปกับการใช้ความรู้ และทฤษฎีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

วิชา วล. ๓๖๗ มีขอบเขต และวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้นักศึกษา ซึ่งมิใช่นักศึกษากฎหมาย พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ เบื้องต้นเกี่ยวกับ

 • กฎหมายทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของกฎหมายในการใช้ การจัดการ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ทฤษฎี และหลักกฎหมายว่าด้วยการใช้ การจัดการ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • การใช้ และแก้ไขปัญหาในการใช้กฎหมายดังกล่าวข้างต้นได้อย่างเหมาะสม
 • การริเริ่มนำความรู้ และทฤษฎีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไปพัฒนากฎหมายดังกล่าวข้างต้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หนังสือและเอกสารประกอบการศึกษา

เนื่องจากนักศึกษาวิชา วล. ๓๖๗ มิใช่นักศึกษากฎหมาย ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาเอง ผมจึงคาดหวังให้นักศึกษาอ่านหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนร่วมการบรรยายแต่ละครั้ง สำหรับเอกสารประกอบการศึกษาที่สำคัญ ๆ ได้แก่

 • ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, สังคมกับกฎหมาย พิมพ์ครั้งที่ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๙).
 • ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์: กฎหมายทรัพย์สิน สัญญา ละเมิด และสิ่งแวดล้อม (วิญญูชน, ๒๕๕๙).
 • ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, กฎหมายมหาชนทางเศรษฐศาสตร์: ทฤษฎี “กฎ” ในทางเศรษฐศาสตร์ (วิญญูชน, ๒๕๖๐).
 • ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙).
 • วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๖๐).
 • หยุด แสงอุทัย แก้ไขปรับปรุงโดยสมยศ เชื้อไทย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒๐ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙).
 • อำนาจ วงศ์ บัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๗).
 • Karen E Makuch and Ricardo Pereira, ‘Introduction’ in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp3-33.
 • Panos Merkouris, ‘Sustainable development and best available techniques in international and European law,’ in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp37-60.
 • Ricardo Pereira, ‘Environmental regulation, business competitiveness and corporate responsibility,’ in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp61-74.
 • Helena Wright and Ricardo Pereira, ‘A legal framework for clean technology transfer and finance,’ in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp75-91.
 • Katrin Glatzel, Helena Wright and Zen Makuch, ‘Technology innovation and the law–the example of climate adaptation technologies, in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp92-116.
 • Paul Stookes, A practical approach to environmental law, second edition(Oxford, 2009), pp21-50.
 • World Justice Project: Rule of Law Index 2017-2018.

นอกจากหนังสือและเอกสารดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสมควรศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแต่ละครั้ง ที่จัดไว้ให้ในหน้ากฎหมาย อนึ่ง ผมยังอาจพิจารณาเพิ่มเติมเอกสารหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแต่ละครั้งให้กับนักศึกษาอีก หากผมเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา

กิจกรรม

กิจกรรมสำหรับวิชา วล. ๓๖๗ ในภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย การทำกิจกรรมกลุ่ม การฉายภาพยนต์ หรือ role play ทั้งนี้ จัดขึ้นทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา ๙.๓๐ น. และเวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้อง ๒๓๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีรายละเอียด ดังนี้classes.001classes.002classes.003classes-2.004อนึ่ง ไม่มีกิจกรรมใน

 • วันจันทร์ที่ ๒๒ และ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เนื่องจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕
 • วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากเป็นวันสอบกลางภาคการศึกษา และ
 • วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ
 • วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ

การวัดผลการศึกษา

การวัดผลการศึกษาวิชา วล. ๓๖๗ ประกอบด้วย

 • การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๓๐ คะแนน) และ
 • การสอบปลายภาค (๗๐ คะแนน)

การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๓๐ คะแนน)

การศึกษาวิชา วล. ๓๖๗ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายเป็นอันมาก

เพื่อให้นักศึกษา ซึ่งมิใช่นักศึกษากฎหมาย มีความรู้ และความเข้าใจ เนื้อหาวิชานี้มากพอ จนสามารถพัฒนาความรู้ และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎี และหลักกฎหมายว่าด้วยการใช้ การจัดการ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ใช้ความรู้ และความเข้าใจดังกล่าวข้างต้น ควบคู่ไปกับการใช้ความรู้ และทฤษฎีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ตามขอบเขต และวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ผมจึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในวิชานี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย ประกอบด้วย

 • การเข้าห้องบรรยาย (๗.๕ คะแนน) และ
 • การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย (๒๒.๕ คะแนน)

ในการบรรยายแต่ละครั้ง นักศึกษาที่เข้าห้องบรรยายและลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด จะได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” ๐.๕ คะแนน สำหรับการเข้าห้องบรรยายครั้งนั้น ๆ อนึ่ง นักศึกษาผู้นั้นอาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” เพิ่มเติมอีก ๑.๕ คะแนน หากผมพอใจว่านักศึกษาผู้นั้นมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อย่างเหมาะสม

ในการบรรยายแต่ละครั้ง นักศึกษาที่เข้าห้องบรรยาย และลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนดอย่างครบถ้วน แต่ไม่สามารถทำให้ผมพอใจได้ว่าตนมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อย่างเหมาะสม นักศึกษาผู้นั้นได้รับเฉพาะคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้นๆ เท่านั้น แต่ไม่ได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๑.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้น ๆ เลย

นักศึกษาที่มิได้เข้าห้องบรรยาย หรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด อาจได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายแต่ละครั้งที่ตนมิได้เข้าห้องบรรยาย หรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด หากได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือแสดงเหตุผลอันสมควรต่อผมโดยไม่ชักช้า และผมเห็นว่านักศึกษาผู้นั้นมีเหตุผลอันสมควรจริง

นักศึกษาที่ได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) ตามวรรคก่อน อาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๑.๕ คะแนน) เพิ่มเติมด้วย หากได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า แสดงให้ผมพอใจได้ว่านักศึกษาผู้นั้นมีความรู้ และความเข้าใจ ในเนื้อหาสำคัญของการบรรยายครั้งนั้น ๆ เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดตามคะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายได้ที่หน้า “คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย

การสอบปลายภาค (๗๐ คะแนน)

แม้ว่าการศึกษาวิชา วล. ๓๖๗ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายเป็นอันมาก การสอบปลายภาคก็มีความสำคัญมากเช่นกัน

การสอบปลายภาควิชา วล. ๓๖๗ มีขึ้นในวันพุธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ข้อสอบปลายภาคเป็นข้อสอบอัตนัยจำนวนสี่ข้อ ข้อสอบแต่ละข้อมีคะแนนตามจำนวนที่ปรากฏในตอนท้ายของข้อสอบข้อนั้น ๆ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถนำหนังสือ ตำรา บทความและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้เข้าไปในห้องสอบ และใช้ประกอบการตอบข้อสอบได้

Advertisements