ข้อยกเว้นความรับผิด นิรโทษกรรม สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ และข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

Click here for the printer-friendly version

๑. ข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อละเมิด

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการศึกษา

เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และผลของข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อละเมิด

(๒) ศึกษามาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

 • จิตติ ติงศภัทิย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด บรรพ ๒ มาตรา ๓๙๕-๔๕๒ ปรับปรุงโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร ชวิน อุ่นภัทรและอำนาจ ตั้งคีรีพิมาน (เดือนตุลา, ๒๕๕๗) หน้า ๗๗-๘๐.
 • ไพจิตร ปุญญพันธุ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิติบรรณาการ, ๒๕๕๘) หน้า ๒๓-๒๔.
 • วารี นาสกุล, คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงสยาม พับลิชิ่ง, ๒๕๕๗) หน้า ๒๕๕-๒๕๖.
 • ศักดิ์ สนองชาติ, คำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติม พิมพ์ครั้งที่ ๙ (นิติบรรณาการ, ๒๕๕๖) หน้า ๕๘-๖๒.
 • ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๖๐) หน้า ๑๔๓-๑๘๐.
 • มาลี วงษ์วิทิต, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๘ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๔) หน้า ๗๖-๘๐.

(๔) ฟังการบรรยาย เรื่อง ข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อละเมิด

(๕) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง ข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อละเมิด

๒. นิรโทษกรรม

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และผลของนิรโทษกรรม
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และผลของนิรโทษกรรม
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี หลักกฎหมาย และผลของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่จัดว่าเป็นนิรโทษกรรม
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี หลักกฎหมาย และผลของการกระทำตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย ที่จัดว่าเป็นนิรโทษกรรม
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี หลักกฎหมาย และผลของการบำบัดปัดป้องภยันตรายอันมีแก่เอกชนโดยฉุกเฉิน ที่จัดว่าเป็นนิรโทษกรรม
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี หลักกฎหมาย และผลของการบำบัดปัดป้องภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน ที่จัดว่าเป็นนิรโทษกรรม
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี หลักกฎหมาย และผลของการป้องกันสิทธิของตน หรือของบุคคลภายนอก จากภยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉิน ที่จัดว่าเป็นนิรโทษกรรม รวมทั้งข้อยกเว้น
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี หลักกฎหมาย และผลของการใช้กำลังเพื่อป้องกันสิทธิของตน รวมทั้งข้อยกเว้น
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี หลักกฎหมาย และผลของการจับ ยึด หรือฆ่า สัตว์ของผู้อื่น ที่จัดว่าเป็นนิรโทษกรรม

(๒) ศึกษามาตรา ๔๔๙ ถึงมาตรา ๔๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

 • จิตติ ติงศภัทิย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด บรรพ ๒ มาตรา ๓๙๕-๔๕๒ ปรับปรุงโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร ชวิน อุ่นภัทรและอำนาจ ตั้งคีรีพิมาน (เดือนตุลา, ๒๕๕๗) หน้า ๓๑๗-๓๒๖.
 • ประสิทธิ์ จงวิชิต, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๘) หน้า ๕๒๙-๕๔๑.
 • ไพจิตร ปุญญพันธุ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิติบรรณาการ, ๒๕๕๘) หน้า ๒๕๒-๒๘๐.
 • วารี นาสกุล, คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงสยาม พับลิชิ่ง, ๒๕๕๗) หน้า ๒๕๕-๒๘๑.
 • ศักดิ์ สนองชาติ, คำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติม พิมพ์ครั้งที่ ๙ (นิติบรรณาการ, ๒๕๕๖) หน้า ๒๔๐-๒๕๗.
 • ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๖๐) หน้า ๓๕๓-๓๗๖.
 • สุมาลี วงษ์วิทิต, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๘ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๔) หน้า ๒๘๗-๓๑๓.
 • สุษม ศุภนิตย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด พิมพ์ครั้งที่ ๘ (นิติบรรณาการ, ๒๕๕๕) หน้า ๓๐๙-๓๒๖.
 • เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม ๑ (ภาค ๑-๒) พิมพ์ครั้งที่ ๓ ปรับปรุงแก้ไขโดย มุนินทร์ พงศาปาน (วิญญูชน, ๒๕๕๙) หน้า ๔๘๒-๔๘๗.

(๔) ฟังการบรรยาย เรื่อง นิรโทษกรรม

(๕) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง นิรโทษกรรม

 

๓. สิทธิ และหน้าที่ด้านสุขภาพ

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และผลของสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

(๒) ศึกษาหมวด ๑ สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

(๔) ฟังการบรรยาย เรื่อง สิทธิ และหน้าที่ด้านสุขภาพ

(๕) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง สิทธิ และหน้าที่ด้านสุขภาพ

๔. ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และผลของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

(๒) ศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐

(๔) ฟังการบรรยาย เรื่อง ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

(๕) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

 

Advertisements