ลาภมิควรได้

Click here for the printer-friendly version

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการศึกษา

เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ และผลของลาภมิควรได้

(๒) ศึกษามาตรา ๔๐๖ ถึงมาตรา ๔๑๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

  • จิตติ ติงศภัทิย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด บรรพ ๒ มาตรา ๓๙๕-๔๕๒ ปรับปรุงโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร ชวิน อุ่นภัทรและอำนาจ ตั้งคีรีพิมาน (เดือนตุลา, ๒๕๕๗) หน้า ๒๑-๗๐.
  • ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๓ (นิติธรรม, ๒๕๕๗) หน้า ๕๑-๑๔๑.
  • ประสิทธิ์ จงวิชิต, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๘) หน้า ๕๘๙-๖๔๘.
  • ไพจิตร ปุญญพันธุ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๗  (นิติบรรณาการ, ๒๕๕๔) หน้า ๖๓-๑๙๔.
  • วารี นาสกุล, คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงสยาม พับลิชิ่ง, ๒๕๕๗) หน้า ๓๗๙-๔๑๓.
  • ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๗๐) หน้า ๔๓๑-๔๖๒.
  • สุมาลี วงษ์วิทิต, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๘ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๔) หน้า ๓๖๓-๔๐๔.
  • สุษม ศุภนิตย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๖ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖) หน้า ๘๕-๑๙๒.
  • เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม ๑ (ภาค ๑-๒) พิมพ์ครั้งที่ ๓ ปรับปรุงแก้ไขโดย มุนินทร์ พงศาปาน  (วิญญูชน, ๒๕๕๙) หน้า ๔๑๘-๔๔๐.

(๔) ฟังการบรรยาย เรื่อง ลาภมิควรได้

(๕) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง ลาภมิควรได้

Advertisements