แนวทางการศึกษา และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้

The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.

Albert Einstein

Click here for the printer-friendly version

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

 • เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิด
 • เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมูลแห่งหนี้
 • เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติเหตุ
 • เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจัดการงานนอกสั่ง
 • เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลาภมิควรได้
 • เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับละเมิด

(๒) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.
 • จิ๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่ง ลักษณะละเมิด พิมพ์ครั้งที่ ๘ (เดือนตุลา, ๒๕๕๖) หน้า ๑๗-๖๗.
 • ดาราพร ถิระวัฒน์, กฎหมายลักษณะหนี้: หลักทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ ๔  (วิญญูชน, ๒๕๕๘) หน้า ๑๓-๓๐.
 • ประสิทธิ์ จงวิชิต, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๘) หน้า ๑-๓๕, ๕๗๓-๕๗๔, ๕๘๙-๕๙๐.
 • ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๓ (นิติธรรม, ๒๕๕๗) หน้า ๓-๙.
 • วารี นาสกุล, คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๓ จรัญ ภักดีธนากุล ปรับปรุง (กรุงสยาม พับลิชิ่ง, ๒๕๕๗) หน้า ๓-๒๐.
 • ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๖๐) หน้า ๑๙-๕๙.
 • ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) พิมพ์ครั้งที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๗) หน้า ๑๓-๕๕.
 • สุมาลี วงษ์วิทิต, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๘ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๔) หน้า ๓-๑๐, ๓๓๑-๓๓๔, ๓๖๓-๓๖๔.
 • สุษม ศุภนิตย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด พิมพ์ครั้งที่ ๘ (นิติบรรณาการ, ๒๕๕๕) หน้า ๑-๑๑.
 • สุษม ศุภนิตย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๖ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖) หน้า ๓-๑๒.
 • เสนีย์ ปราโมช, กฎหมายสมัยอยุธยา (วิญญูชน, ๒๕๕๙) หน้า ๓๑-๖๔.
 • เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม ๑ (ภาค ๑-๒) พิมพ์ครั้งที่ ๓ ปรับปรุงแก้ไขโดย มุนินทร์ พงศาปาน (วิญญูชน, ๒๕๕๙) หน้า ๑-๒๑, ๒๔๓-๒๗๐, ๔๐๐-๔๐๕, ๔๑๘-๔๑๙, ๔๔๐-๔๔๓.

(๓) ฟังการบรรยาย เรื่อง แนวทางการศึกษา และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้

 

Screen Shot 2017-08-20 at 13.29.42

Click here to download the slideshow

Made with Padlet

(๕) ทบทวนบทเรียนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง แนวทางการศึกษา และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้

(๖) แสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามข้างล่างนี้

Advertisements