สัปดาห์ที่ ๓ และสัปดาห์ที่ ๔: การทำละเมิด

ละเมิด … (กฎ) จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิ.

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

printer-friendly version

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับการทำละเมิด
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และลักษณะของการทำละเมิด
 • เพื่อทำความเข้าใจผลของการทำละเมิด

(๒) ศึกษามาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๒๑ มาตรา ๔๒๒ และมาตรา ๔๒๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 420. A person who, wilfully or negligently, unlawfully injures the life, body, health, liberty, property or any right of another person, is said to commit a wrongful act and is bound to make compensation therefor.

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

Section 421. The exercise of a right which can only have the purpose of causing injury to another person is unlawful.

มาตรา ๔๒๑ การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย

Section 422. If damage results from an infringement of a statutory provision intended for the protection of others, the person who so infringes is presumed to be in the fault.

มาตรา ๔๒๒ ถ้าความเสียหายเกิดแต่การฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายใดอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่น ๆ ผู้ใดทำการฝ่าฝืนเช่นนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิด

Section 429. A person, even though incapacitated, on account of minority or unsoundness of mind is liable for the consequences of his wrongful act …

มาตรา ๔๒๙ บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิด …

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

 • จิ๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่ง ลักษณะละเมิด พิมพ์ครั้งที่ ๘ (เดือนตุลา, ๒๕๕๖) หน้า ๗๐-๑๓๓ และ ๑๓๘-๑๗๕.
 • จิตติ ติงศภัทิย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด บรรพ ๒ มาตรา ๓๙๕-๔๕๒ ปรับปรุงโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร ชวิน อุ่นภัทรและอำนาจ ตั้งคีรีพิมาน (เดือนตุลา, ๒๕๕๗) หน้า ๗๑-๑๖๙.
 • ประสิทธิ์ จงวิชิต, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๘) หน้า ๓๗-๑๘๐, ๓๓๑-๓๔๔.
 • ไพจิตร ปุญญพันธุ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิติบรรณาการ, ๒๕๕๘) หน้า ๕-๔๕.
 • วารี นาสกุล, คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงสยาม พับลิชิ่ง, ๒๕๕๗) หน้า ๒๒-๑๒๑.
 • ศักดิ์ สนองชาติ, คำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติม พิมพ์ครั้งที่ ๙ (นิติบรรณาการ, ๒๕๕๖) หน้า ๑-๘๗.
 • ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๖๐) หน้า ๖๑-๑๑๔.
 • สุมาลี วงษ์วิทิต, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๘ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๔) หน้า ๓๖-๑๐๓, ๑๒๒-๑๒๘.
 • สุษม ศุภนิตย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด พิมพ์ครั้งที่ ๘ (นิติบรรณาการ, ๒๕๕๕) หน้า ๑๒-๘๘.
 • เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม ๑ (ภาค ๑-๒) พิมพ์ครั้งที่ ๓ ปรับปรุงแก้ไขโดย มุนินทร์ พงศาปาน  (วิญญูชน, ๒๕๕๙) หน้า ๔๔๗-๔๕๘.

(๔) ฟังการบรรยาย เรื่อง การทำละเมิด (๑) และการทำละเมิด (๒) ที่ห้อง ๓๐๑

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • “ผู้ใด” หมายความว่าอย่างไร
 • “จงใจ” หมายความว่าอย่างไร
 • “ประมาทเลินเล่อ” หมายความว่าอย่างไร
 • “ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร
  • “ทำ” หมายความว่าอย่างไร
  • “โดยผิดกฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร
  • “บุคคลอื่น” หมายความว่าอย่างไร
  • “การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่น” หมายความว่าอย่างไร มีผลอย่างไร
  • “การฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายใดอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่น ๆ” หมายความว่าอย่างไร มีผลอย่างไร
 • “เสียหายถึงแก่ชีวิต” หมายความว่าอย่างไร
 • “เสียหายแก่ร่างกาย” หมายความว่าอย่างไร
 • “เสียหายแก่อนามัย” หมายความว่าอย่างไร
 • “เสียหายแก่เสรีภาพ” หมายความวาอย่างไร
 • “เสียหายแก่ทรัพย์สิน” หมายความว่าอย่างไร
 • “เสียหายแก่สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด” หมายความว่าอย่างไร
 • “ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล” “หรือ “ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดกับความเสียหาย” หรือ “ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลของการกระทำ” หรือ “causation” หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • “ทฤษฎีเงื่อนไข” หรือ “ทฤษฎีความเท่าเทียมกันแห่งเหตุ” มีลักษณะอย่างไร มีปัญหาประการใด
  • “ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม” มีลักษณะอย่างไร มีปัญหาประการใด
  • “ความเสียหายต้องเป็นผลโดยตรงจากการทำละเมิดและไม่ไกลกว่าเหตุ” มีลักษณะอย่างไร
 • “ทำละเมิด” มีลักษณะอย่างไร
 • การทำละเมิดมีผลอย่างไร

(๖) ชมวิดีโอ เรือง การทำละเมิด (๑) และการทำละเมิด (๒) ที่ chacrit.wordpress.com

Advertisements