ความรับผิดเพื่อละเมิดของลูกจ้าง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

๑. ความรับผิดของนายจ้างเพื่อละเมิดของลูกจ้าง

The employer generally gets the employees he deserves.

 J Paul Getty

Click here for the printer-friendly version

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของนายจ้างเพื่อละเมิดของลูกจ้าง
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และลักษณะของความรับผิดของนายจ้างเพื่อละเมิดของลูกจ้าง
 • เพื่อทำความเข้าใจผลของการทำละเมิดของลูกจ้าง

(๒) ศึกษามาตรา ๔๒๕ และมาตรา ๕๗๕ ประกอบกับมาตรา ๔๒๐ และมาตรา ๔๒๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Bilingual provisions-1.006Bilingual provisions-1.007Screen Shot 2017-08-28 at 09.34.48Bilingual provisions-1.008

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

 • จิ๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่ง ลักษณะละเมิด พิมพ์ครั้งที่ ๘ (เดือนตุลา, ๒๕๕๖) หน้า ๑๙๓-๒๐๕.
 • จิตติ ติงศภัทิย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด บรรพ ๒ มาตรา ๓๙๕-๔๕๒ ปรับปรุงโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร ชวิน อุ่นภัทรและอำนาจ ตั้งคีรีพิมาน (เดือนตุลา, ๒๕๕๗) หน้า ๑๗๘-๑๙๙.
 • นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะจ้างแรงงาน-จ้างทำของ -รับขน (เดือนตุลา, ๒๕๕๙) หน้า ๑๑-๑๒๒.
 • นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน-นายหน้า พิมพ์ครั้งที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙) หน้า ๓๓-๑๘๓.
 • ประสิทธิ์ จงวิชิต, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๘) หน้า ๒๐๓-๒๖๔.
 • ไผทชิต เอกจริยกร, คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน,๒๕๕๘) หน้า ๑๕-๒๓๒.
 • ไผทชิต เอกจริยกร, ตัวแทน-นายหน้า พิมพ์ครั้งที่ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๙) หน้า ๑๕-๓๕๘).
 • ไพจิตร ปุญญพันธุ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิติบรรณาการ, ๒๕๕๘) หน้า ๖๘-๙๓.
 • วารี นาสกุล, คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงสยาม พับลิชิ่ง, ๒๕๕๗) หน้า ๑๘๐-๒๑๑.
 • ศักดิ์ สนองชาติ, คำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติม พิมพ์ครั้งที่ ๙ (นิติบรรณาการ, ๒๕๕๖) หน้า ๑๐๔-๑๑๘.
 • ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๖๐) หน้า ๑๗๙-๑๙๖.
 • สุมาลี วงษ์วิทิต, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๘ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๔) หน้า ๑๓๗-๑๖๙.
 • สุษม ศุภนิตย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด พิมพ์ครั้งที่ ๘ (นิติบรรณาการ, ๒๕๕๕) หน้า ๑๐๗-๑๓๕.
 • เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม ๑ (ภาค ๑-๒) พิมพ์ครั้งที่ ๓ ปรับปรุงแก้ไขโดย มุนินทร์ พงศาปาน (วิญญูชน, ๒๕๕๙) หน้า ๔๖๔-๔๖๗.

(๔) ฟังการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดของนายจ้างเพื่อละเมิดของลูกจ้าง

Screen Shot 2017-09-18 at 08.11.11

Click here to download the slideshow

Made with Padlet

(๖) ทบทวนบทเรียนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง ความรับผิดของนายจ้างเพื่อละเมิดของลูกจ้าง

 

๒. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

I believe I have a personal responsibility to make a positive impact on society.

— Anthony Fauci

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และลักษณะของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • เพื่อทำความเข้าใจผลของการทำละเมิดของเจ้าหน้าหน้าที่

(๒) ศึกษา

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ฟังการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

Made with Padlet

(๖) ทบทวนบทเรียนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

 

Advertisements