น. ๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้

None shall take advantage of his own wrong.

— Edward Coke, Dumpor’s Case (1603), 4 Co. 119.

ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา น. ๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยความยินดี

วิชา น. ๒๐๑ เป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิชานี้มุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

  • เพื่อศึกษาทฤษฎี และหลักกฎหมายลักษณะละเมิด ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง และลักษณะลาภมิควรได้
  • เพื่อศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง และลักษณะลาภมิควรได้
  • เพื่อศึกษากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

เอกสารประกอบการศึกษา

กำหนดการบรรยาย

สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ การบรรยายวิชา น. ๒๐๑ (ภาคบัณฑิต) จัดขึ้นทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ น. และเวลา ๒๐.๓๐ น. ที่ห้อง ๓๐๑ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สไลด์ประกอบการอภิปราย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรับผิด และนิติเหตุ

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การทำละเมิด (1)

คู่มือประกอบการอภิปราย เรื่อง การทำละเมิด (ใช้สำหรับครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3)

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การทำละเมิด (2)

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การกล่าว การไขข่าว หรือการส่งข่าวสาร

คู่มือประกอบการอภิปราย เรื่อง การกล่าว การไขข่าว หรือการส่งข่าวสาร

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของลูกจ้าง

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของตัวแทน

คู่มือประกอบการอภิปราย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของลูกจ้าง และตัวแทน

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

คู่มือประกอบการอภิปราย เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของผู้รับจ้าง

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ (๑)

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ (๒)

คู่มือประกอบการอภิปราย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของผู้รับจ้าง และของผู้ไร้ความสามารถ

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ต้นไม้ หรือกอไผ่

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากของตกหล่น หรือการทิ้งขว้างของ

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล

คู่มือประกอบการอภิปราย เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ต้นไม้ กอไผ่ ของตกหล่น การทิ้งขว้างของ และยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากมลพิษ

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตราย

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การกำหนดค่าสินไหมทดแทน

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อเสรีภาพ

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชื่อเสียง

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง อายุความใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิด

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การร่วมกันทำละเมิด

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง นิรโทษกรรม

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง จัดการงานนอกสั่ง

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ลาภมิควรได้

สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง บทเรียนที่ได้รับจากการศึกษาวิชา น. ๒๐๑ และแนวทางการตอบข้อสอบ

ไมด์แม็ป เรื่อง การพิจารณาปัญหา

ไมด์แม็ป เรื่อง การพิจารณาความรับผิด

ไมด์แม็ป เรื่อง แนวทางการทำข้อสอบ

การวัดผลการศึกษา

วิชา น. ๒๐๑ วัดผลการศึกษาด้วยการการสอบปลายภาค

การสอบปลายภาคมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน นักศึกษาต้องสอบให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงถือว่าสอบได้

สำหรับภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การสอบปลายภาคมีขึ้นในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๓๐ น.