น. 201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้

None shall take advantage of his own wrong.

— Edward Coke, Dumpor’s Case (1603), 4 Co. 119.

ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา น. 201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สำหรับปีการศึกษา 2562 ด้วยความยินดี

วิชา น. 201 เป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิชานี้มุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

  • เพื่อศึกษาทฤษฎี และหลักกฎหมายลักษณะละเมิด ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง และลักษณะลาภมิควรได้
  • เพื่อศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง และลักษณะลาภมิควรได้
  • เพื่อศึกษากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

เอกสารประกอบการศึกษา

กำหนดการบรรยาย

สำหรับปีการศึกษา 2562 การบรรยายวิชา น. 201 (ภาคบัณฑิต) จัดขึ้นทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา 17.30 น. และเวลา 20.30 น. ที่ห้อง 301 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สไลด์ประกอบการอภิปราย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรับผิด และนิติเหตุ

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การทำละเมิด (1)

คู่มือประกอบการอภิปราย เรื่อง การทำละเมิด (ใช้สำหรับครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3)

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การทำละเมิด (2)

การวัดผลการศึกษา

วิชา น. 201 วัดผลการศึกษาด้วยการการสอบปลายภาค

การสอบปลายภาคมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน นักศึกษาต้องสอบให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงถือว่าสอบได้

สำหรับภาค 1 ปีการศึกษา 2562 การสอบปลายภาคมีขึ้นในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึงเวลา 20.30 น.

โฆษณา