ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้

None shall take advantage of his own wrong.

— Edward Coke, Dumpor’s Case (1603), 4 Co. 119.

ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) ด้วยความยินดี

วิชา น.๒๐๑ เป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิชานี้มุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

 • เพื่อศึกษาทฤษฎี และหลักกฎหมายลักษณะละเมิด ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง และลักษณะลาภมิควรได้
 • เพื่อศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง และลักษณะลาภมิควรได้
 • เพื่อศึกษากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

เอกสารประกอบการศึกษา

 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.
 • พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐.
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙.
 • พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑.
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและร้กษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕.
 • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕.
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐.
 • เขมภูมิ ภูมิถาวร, กฎหมายลักษณะละเมิด: รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของพระยาเทพวทุรพหุลศรุตาบดี ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย (เดือนตุลา, ๒๕๕๖).
 • เขมภูมิ ภูมิถาวร, กฎหมายลักษณะละเมิด: รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (เดือนตุลา, ๒๕๕๖).
 • เขมภูมิ ภูมิถาวร, กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง: รวมคำพิพากษาฎีกาและหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (เดือนตุลา, ๒๕๕๗).
 • จิ๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่ง ลักษณะละเมิด พิมพ์ครั้งที่ ๘ (เดือนตุลา, ๒๕๕๖).
 • จิ๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้ พิมพ์ครั้งที่ ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติม โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์ (เดือนตุลา, ๒๕๕๖).
 • จิตติ ติงศภัทิย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด บรรพ ๒ มาตรา ๓๙๕-๔๕๒ ปรับปรุงโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร ชวิน อุ่นภัทรและอำนาจ ตั้งคีรีพิมาน (เดือนตุลา, ๒๕๕๗).
 • ชาญชัย แสวงศักดิ์, คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด พิมพ์ครั้งที่ ๙ ปรับปรุงใหม่ (วิญญูชน, ๒๕๕๘).
 • ชูชาติ อัศวโรจน์, คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พิมพ์ครั้งที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่ (เดือนตุลา, ๒๕๕๕).
 • ดาราพร ถิระวัฒน์, กฎหมายลักษณะหนี้: หลักทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ ๔  (วิญญูชน, ๒๕๕๘).
 • ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, สังคมกับกฎหมาย (วิญญูชน, ๒๕๕๙) หน้า ๑๒๗-๑๓๙.
 • ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์: กฎหมายทรัพย์สิน สัญญา ละเมิด และสิ่งแวดล้อม (วิญญูชน, ๒๕๕๙) หน้า ๘๙-๑๐๒.
 • นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๖๐) หน้า ๑๐๔-๑๔๓.
 • นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะจ้างแรงงาน-จ้างทำของ -รับขน (เดือนตุลา, ๒๕๕๙) หน้า ๑๑-๑๒๒.
 • นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน-นายหน้า พิมพ์ครั้งที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙) หน้า ๓๓-๑๘๓.
 • ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล,  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล พิมพ์ครั้งที่ ๖ แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่ (นิติธรรม, ๒๕๕๖) หน้า ๕๙-๒๑๓.
 • ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๓  (นิติธรรม, ๒๕๕๗).
 • ประสิทธิ์ จงวิชิต, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๘).
 • ไผทชิต เอกจริยกร, คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน,๒๕๕๘) หน้า ๑๕-๒๓๒.
 • ไผทชิต เอกจริยกร, ตัวแทน-นายหน้า พิมพ์ครั้งที่ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๙) หน้า ๑๕-๓๕๘).
 • ไพจิตร ปุญญพันธุ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ แก้ไขเพิ่มเติม พิมพ์ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๔  (นิติบรรณาการ, ๒๕๕๔).
 • ไพจิตร ปุญญพันธุ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิติบรรณาการ, ๒๕๕๘).
 • วารี นาสกุล, คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๓ จรัญ ภักดีธนากุล ปรับปรุง (กรุงสยาม พับลิชิ่ง, ๒๕๕๗).
 • ศักดิ์ สนองชาติ, คำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติม พิมพ์ครั้งที่ ๙ (นิติบรรณาการ, ๒๕๕๖).
 • ศักดา ธนิตกุล, คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (วิญญูชน, ๒๕๕๒).
 • ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๖ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๘).
 • ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) พิมพ์ครั้งที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๗).
 • สุมาลี วงษ์วิทิต, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๘ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๔).
 • สุษม ศุภนิตย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๖ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖).
 • สุษม ศุภนิตย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด พิมพ์ครั้งที่ ๘ (นิติบรรณาการ, ๒๕๕๕).
 • เสนีย์ ปราโมช, กฎหมายสมัยอยุธยา (วิญญูชน, ๒๕๕๙) หน้า ๓๑-๖๔.
 • เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม ๑ (ภาค ๑-๒) พิมพ์ครั้งที่ ๓ ปรับปรุงแก้ไขโดย มุนินทร์ พงศาปาน (วิญญูชน, ๒๕๕๙) หน้า ๔๐๐-๔๘๗.
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เล่ม ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๐) (เดือนตุลา, ๒๕๕๘).
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เล่ม ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๗) (เดือนตุลา, ๒๕๕๘).
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, รวมความเห็นของคณะกรรมการ ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ปี ๒๕๕๘.
 • อนันต์ จันทรโอภากร, กฎหมายการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากสินค้า (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙).
 • อำนาจ วงศ์บัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๗) หน้า ๕๒๓-๕๗๕.
 • อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม: ความรับผิดทางแพ่ง การชดเชยเยียวยาและการระงับข้อพิพาท พิมพ์ครั้งที่ ๒ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖) หน้า ๒๖๒-๒๖๖, ๒๙๙-๓๐๘, ๓๓๔-๓๓๗, ๔๒๕-๔๓๐, ๕๕๒-๕๕๔.

กำหนดการบรรยาย

สำหรับภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม จนถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐) การบรรยายวิชา น.๒๐๑ (ภาคบัณฑิต) จัดขึ้นทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ น. และเวลา ๒๐.๓๐ น. ณ ห้อง ๓๐๑ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีรายละเอียดสำหรับการบรรยายแต่ละสัปดาห์ ดังนีกำหนดการบรรยาย.001กำหนดการบรรยาย.002กำหนดการบรรยาย.003กำหนดการบรรยาย.004กำหนดการบรรยาย.005กำหนดการบรรยาย.006กำหนดการบรรยาย.007กำหนดการบรรยาย.008กำหนดการบรรยาย.009กำหนดการบรรยาย.010กำหนดการบรรยาย.011กำหนดการบรรยาย.012กำหนดการบรรยาย.013กำหนดการบรรยาย.014กำหนดการบรรยาย.015กำหนดการบรรยาย.016

การวัดผลการศึกษา

วิชา น.๒๐๑ วัดผลการศึกษาด้วยการสอบไล่

การสอบไล่มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน นักศึกษาต้องสอบไล่ให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงถือว่าสอบไล่ได้

สำหรับภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การสอบไล่มีขึ้นในวัน…ที่ .. ธันวาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ….. น. จนถึงเวลา ….. น.

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย