น. ๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง (เฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด)

Wrong does not cease to be wrong because the majority share in it.

Leo Tolstoy

ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง: เฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด ด้วยความยินดี

วิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งตามหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลายหลักสูตร การศึกษาวิชานี้มุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายแพ่ง

ในส่วนที่ผมรับผิดชอบ กล่าวคือ แปดสัปดาห์สุดท้าย มุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับนักกฎหมายได้ด้วยดี เมื่อมีโอกาสหรือเมื่อมีความจำเป็น

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อช่วยให้นักศึกษา ซึ่งมิใช่นักศึกษากฎหมาย สามารถสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายลักษณะละเมิดเพียงพอที่จะนำไปใช้ในดำเนินชีวิตและใช้ในการประกอบอาชีพได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายทั้งสามลักษณะดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับนักกฎหมายได้ด้วยดี เมื่อมีโอกาสหรือเมื่อมีความจำเป็น

เอกสารประกอบการศึกษา

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง นักศึกษาควรศึกษาเอกสารประกอบการศึกษาสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อนร่วมการบรรยายแต่ละครั้ง

กำหนดการบรรยายและการวัดผลการศึกษา

การบรรยายจัดขึ้นทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. และเวลา ๑๖.๓๐ น. สำหรับภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การบรรยายจัดขึ้น ณ ห้อง น.๓๐๑ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อาจารย์ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช เป็นผู้บรรยายสำหรับแปดสัปดาห์แรก กล่าวคือ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม จนถึงวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ผมเป็นผู้บรรยายสำหรับแปดสัปดาห์สุดท้าย กล่าวคือ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคมจนถึงวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้LA209 Outline

วิชานี้วัดผลการศึกษาด้วยการสอบไล่ การสอบไล่มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน นักศึกษาต้องสอบไล่ให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มทั้งสิ้น จึงถือว่าสอบไล่ได้

ทั้งนี้ การสอบไล่ในส่วนของผมมีคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ประกอบด้วยข้อสอบอัตนัยจำนวนห้าข้อ สำหรับภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การสอบไล่ในส่วนของผมมีขึ้นในวัน…ที่ .. … ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ….. น. จนถึงเวลา ….. น.

Advertisements