น. 209 หลักกฎหมายแพ่ง (เฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด)

Wrong does not cease to be wrong because the majority share in it.

Leo Tolstoy

ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา น.209 หลักกฎหมายแพ่ง: เฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด ด้วยความยินดี

วิชา น.209 หลักกฎหมายแพ่ง เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งตามหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลายหลักสูตร การศึกษาวิชานี้มุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายแพ่ง

ในส่วนที่ผมรับผิดชอบ กล่าวคือ แปดสัปดาห์สุดท้าย มุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับนักกฎหมายได้ด้วยดี เมื่อมีโอกาสหรือเมื่อมีความจำเป็น

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อช่วยให้นักศึกษา ซึ่งมิใช่นักศึกษากฎหมาย สามารถสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายลักษณะละเมิดเพียงพอที่จะนำไปใช้ในดำเนินชีวิตและใช้ในการประกอบอาชีพได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับนักกฎหมายได้ด้วยดี เมื่อมีโอกาสหรือเมื่อมีความจำเป็น

เอกสารประกอบการศึกษา

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด.
  • ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์, กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15 แก้ไขเพิ่มเติม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556) หน้า 109-122.
  • วารี นาสกุล, คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ 3  (กรุงสยามพับลิชชิ่ง, 2557) หน้า 3-20.
  • ประสิทธิ ปิวาวัฒนพานิช, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559) หน้า 230-256.
  • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559) หน้า 11-1–14-76.
  • ศักดา ธนิตกุล, แนวคิด หลักกฎหมายและคำพิพากษา: กฎหมายธุรกิจ พิมพ์ครั้งที่ 3 (นิติธรรม, 2555) หน้า 101-131.

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง นักศึกษาควรศึกษาเอกสารประกอบการศึกษาสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อนร่วมการบรรยายแต่ละครั้ง

กำหนดการบรรยายและการประเมินผลการศึกษา

การบรรยายจัดขึ้นทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา 13.30 น. และเวลา 16.30 น. สำหรับภาค 2 ปีการศึกษา 2561 การบรรยายจัดขึ้น ณ ห้อง น.303 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อาจารย์ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช เป็นผู้บรรยายสำหรับแปดสัปดาห์แรก กล่าวคือ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มกราคม จนถึงวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผมเป็นผู้บรรยายสำหรับแปดสัปดาห์สุดท้าย กล่าวคือ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มีนาคมจนถึงวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ช่วงแรกเป็นการศึกษา เรื่อง เหตุแห่งละเมิด
ช่วงหลังเป็นการศึกษา เรื่อง ผลแห่งละเมิด

อนึ่ง ในส่วนของผม ไม่มีการบรรยายในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน และวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ

วิชานี้ประเมินผลการศึกษาด้วยการสอบไล่ การสอบไล่มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 100 คะแนน นักศึกษาต้องสอบไล่ให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มทั้งสิ้น จึงถือว่าสอบไล่ได้

ทั้งนี้ การสอบไล่ในส่วนของผมมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน ประกอบด้วยข้อสอบอัตนัยจำนวนห้าข้อ สำหรับภาค 2 ปีการศึกษา 2561 การสอบไล่ในส่วนของผมมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.