น. ๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง (เฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด)

Wrong does not cease to be wrong because the majority share in it.

Leo Tolstoy

ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง: เฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด ด้วยความยินดี

วิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งตามหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลายหลักสูตร การศึกษาวิชานี้มุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายแพ่ง

ในส่วนที่ผมรับผิดชอบ กล่าวคือ แปดสัปดาห์สุดท้าย มุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับนักกฎหมายได้ด้วยดี เมื่อมีโอกาสหรือเมื่อมีความจำเป็น

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อช่วยให้นักศึกษา ซึ่งมิใช่นักศึกษากฎหมาย สามารถสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายลักษณะละเมิดเพียงพอที่จะนำไปใช้ในดำเนินชีวิตและใช้ในการประกอบอาชีพได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายทั้งสามลักษณะดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับนักกฎหมายได้ด้วยดี เมื่อมีโอกาสหรือเมื่อมีความจำเป็น

เอกสารประกอบการศึกษา

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด.
  • ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์, กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖) หน้า ๑๐๙-๑๒๒.
  • วารี นาสกุล, คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๓  (กรุงสยามพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๗) หน้า ๓-๒๐.
  • ประสิทธิ ปิวาวัฒนพานิช, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย พิมพ์ครั้งที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙) หน้า ๒๓๐-๒๕๖.
  • ศักดา ธนิตกุล, แนวคิด หลักกฎหมายและคำพิพากษา: กฎหมายธุรกิจ พิมพ์ครั้งที่ ๓ (นิติธรรม, ๒๕๕๕) หน้า ๑๐๑-๑๓๑.

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง นักศึกษาควรศึกษาเอกสารประกอบการศึกษาสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อนร่วมการบรรยายแต่ละครั้ง

กำหนดการบรรยายและการประเมินผลการศึกษา

การบรรยายจัดขึ้นทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. และเวลา ๑๖.๓๐ น. สำหรับภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การบรรยายจัดขึ้น ณ ห้อง น.๓๐๑ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อาจารย์ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช เป็นผู้บรรยายสำหรับแปดสัปดาห์แรก กล่าวคือ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม จนถึงวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ผมเป็นผู้บรรยายสำหรับแปดสัปดาห์สุดท้าย กล่าวคือ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคมจนถึงวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้2560 classes.0012560 classes.002

อนึ่ง ในส่วนของผม ไม่มีการบรรยายใน

  • วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ และ
  • วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ

วิชานี้ประเมินผลการศึกษาด้วยการสอบไล่ การสอบไล่มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน นักศึกษาต้องสอบไล่ให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มทั้งสิ้น จึงถือว่าสอบไล่ได้

ทั้งนี้ การสอบไล่ในส่วนของผมมีคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ประกอบด้วยข้อสอบอัตนัยจำนวนห้าข้อ สำหรับภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การสอบไล่ในส่วนของผมมีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.

โฆษณา