น. ๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

Because we don’t think about future generations, they will never forget us.

Georg Henrik Tikkanen

ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา น. ๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง ในส่วนของผม ด้วยความยินดี

วิชา น. ๖๘๑ เป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาวิชานี้มุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ ป้องกัน บรรเทา หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาวิชา น. ๖๘๑ ในส่วนของผม มีวัตถุประสงค์หลักหกประการ กล่าวคือ เพื่อช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการ

  • ทำความเข้าใจ และทำความคุ้นเคยกับทฤษฎี และหลักกฎหมายว่าด้วยการจัดการ การป้องกัน การบรรเทา และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • ศึกษากฎหมายว่าด้วยการจัดการ การป้องกัน การบรรเทา และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • สื่อสาร การแสดง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเสนอผลงานวิชาการ การร่วม และการควบคุมการประชุม การอภิปราย หรือการสัมมนาวิชาการ
  • ศึกษา หรือค้นคว้าข้อมูล หรือข่าวสารคุณภาพสูงจากแหล่ง และในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตำรา หนังสือ บทความ เอกสารประเภทอื่น ๆ หรือข่าว ทั้งที่จัดพิมพ์บนกระดาษ และที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต
  • รวบรวม หรือจัดเก็บข้อมูล หรือข่าวสารที่ศึกษา หรือค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ และ
  • นำข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษา หรือค้นคว้าได้ หรือที่รวบรวม หรือจัดเก็บไว้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการศึกษา

สำหรับภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มีการบรรยายวิชา น. ๖๘๑ ที่ห้อง ๔๑๑ ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ น. และเวลา ๒๐.๓๐ น. ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้*

การประเมินผลการศึกษา

การประเมินผลการศึกษาวิชา น. ๖๘๑ ในส่วนของผม มีคะแนนทั้งสิ้น ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย

  • การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๑๖ คะแนน)
  • การสอบปลายภาค (๓๔ คะแนน)

การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๑๖ คะแนน)

ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต เป็นผู้พิจารณาให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับแปดสัปดาห์แรก ผมเป็นผู้พิจารณาให้คะแนนสำหรับแปดสัปดาห์หลัง

นักศึกษาที่มิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด อาจได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๒ คะแนน) สำหรับการบรรยายแต่ละครั้งที่ตนมิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด หาก (๑) ได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือแสดงเหตุผลอันสมควรต่อผมโดยไม่ชักช้า หรือ (๒) แสดงเหตุผลเช่นว่านั้นด้วย “ระบบแสดงเหตุผลการไม่เข้าห้องบรรยาย โดยไม่ชักช้า และผมเห็นว่านักศึกษามีเหตุผลอันสมควรจริง

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดตามคะแนนการมีส่วนในห้องบรรยายได้ที่หน้า “คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย

การสอบปลายภาค (๓๔ คะแนน)

การสอบปลายภาควิชา น. ๖๘๑ มีขึ้นในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๖ จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ การสอบปลายภาคจึงจำเป็นต้องเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาจะส่งข้อสอบให้นักศึกษาทางออนไลน์ในวันดังกล่าว

นักศึกษาต้องส่งคำตอบที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ อนึ่ง ในส่วนของผมเป็นการสอบข้อเขียนนอกห้องเรียน จำนวนหนึ่งข้อ และในส่วนของศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต อีกหนึ่งข้อ