น. ๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

Because we don’t think about future generations, they will never forget us.

Georg Henrik Tikkanen

IMG_0883ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา น. ๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง ในส่วนของผม ด้วยความยินดี

วิชา น. ๖๘๑ เป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาวิชานี้มุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ ป้องกัน บรรเทา หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาวิชา น. ๖๘๑ ในส่วนของผม มีวัตถุประสงค์หลักหกประการ กล่าวคือ เพื่อช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการ

  • ทำความเข้าใจ และทำความคุ้นเคยกับทฤษฎี และหลักกฎหมายว่าด้วยการจัดการ การป้องกัน การบรรเทา และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • ศึกษากฎหมายว่าด้วยการจัดการ การป้องกัน การบรรเทา และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • สื่อสาร การแสดง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเสนอผลงานวิชาการ การร่วม และการควบคุมการประชุม การอภิปราย หรือการสัมมนาวิชาการ
  • ศึกษา หรือค้นคว้าข้อมูล หรือข่าวสารคุณภาพสูงจากแหล่ง และในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตำรา หนังสือ บทความ เอกสารประเภทอื่น ๆ หรือข่าว ทั้งที่จัดพิมพ์บนกระดาษ และที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต
  • รวบรวม หรือจัดเก็บข้อมูล หรือข่าวสารที่ศึกษา หรือค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ และ
  • นำข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษา หรือค้นคว้าได้ หรือที่รวบรวม หรือจัดเก็บไว้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารประกอบการศึกษา

ปัจจุบัน ยังไม่มีหนังสือหรือตำราว่าด้วยกฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูงโดยตรง อย่างไรก็ตาม หนังสือ และเอกสารดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นหนังสือ และเอกสารที่ค่อนข้างทันสมัย น่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชา น.๖๘๑

นักศึกษาสามารถค้นคว้าหรือยืมหนังสือเหล่านี้ได้จากห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ หรือหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ แล้วแต่กรณี

นอกจากนั้น นักศึกษายังสามารถค้นคว้า จัดเก็บหรือพิมพ์บทความเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จาก  HeilOnline ซึ่งจัดว่าเป็นฐานข้อมูลวารสารกฎหมายที่ดีที่สุดฐานข้อมูลหนึ่งของโลก ในขณะที่นักศึกษาอยู่ในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการศึกษา

สำหรับภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มีการบรรยายวิชา น. ๖๘๑ ที่ห้อง ๓๑๑ ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ น. และเวลา ๒๐.๓๐ น. ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2561 LA681 classes.001

การประเมินผลการศึกษา

การประเมินผลการศึกษาวิชา น.๗๘๖ ในส่วนของผม มีคะแนนทั้งสิ้น ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย

  • การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๑๖ คะแนน)
  • การสอบปลายภาค (๓๔ คะแนน)

การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๑๖ คะแนน)

ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต เป็นผู้พิจารณาให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับแปดสัปดาห์แรก ผมเป็นผู้พิจารณาให้คะแนนสำหรับแปดสัปดาห์หลัง

นักศึกษาที่มิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด อาจได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๒ คะแนน) สำหรับการบรรยายแต่ละครั้งที่ตนมิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด หาก (๑) ได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือแสดงเหตุผลอันสมควรต่อผมโดยไม่ชักช้า หรือ (๒) แสดงเหตุผลเช่นว่านั้นด้วย “ระบบแสดงเหตุผลการไม่เข้าห้องบรรยาย โดยไม่ชักช้า และผมเห็นว่านักศึกษามีเหตุผลอันสมควรจริง

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดตามคะแนนการมีส่วนในห้องบรรยายได้ที่หน้า “คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย

การสอบปลายภาค (๓๔ คะแนน)

การสอบปลายภาคมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.

ในส่วนของผมเป็นการสอบข้อเขียนนอกห้องเรียน จำนวนหนึ่งข้อ (และในส่วนของศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต อีกหนึ่งข้อ) ทั้งนี้ ให้นักศึกษามารับคำถามในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น และนักศึกษาต้องส่งคำตอบที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

โฆษณา