น. ๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ

All legal systems are mixed; all legal systems are overlapping, they are all mingled together.

– Esin Örücü

ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ ในส่วนของผม ด้วยความยินดี

วิชา น.๗๘๖ เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งของสาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาวิชานี้มุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาขอบเขตและวิวัฒนาการของกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการและฝ่ายบริหาร รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชน ในการคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาวิชา น.๗๘๖ ในส่วนของผมมีวัตถุประสงค์หลักเจ็ดประการ กล่าวคือ เพื่อช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการ

  • ทำความเข้าใจและทำความคุ้นเคยกับการเปรียบเทียบกฎหมาย
  • ศึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วยการเปรียบเทียบกฎหมาย
  • ผลิตงานเขียนวิชาการคุณภาพสูง เช่น บทความหรือรายงานการศึกษา
  • สื่อสาร แสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอผลงานวิชาการ ร่วมและควบคุมการประชุม การอภิปรายหรือการสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • ศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลหรือข่าวสารคุณภาพสูง จากแหล่งและในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตำรา หนังสือ บทความ เอกสารประเภทอื่น ๆ หรือข่าว ทั้งที่จัดพิมพ์บนกระดาษและที่เผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ
  • รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ และ
  • นำข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้ หรือที่รวบรวมหรือจัดเก็บไว้ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เอกสารประกอบการศึกษา

ในปัจจุบัน ยังไม่มีหนังสือหรือตำราว่าด้วยกฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบโดยตรง อย่างไรก็ตาม หนังสือและเอกสารดังมีรายช่ือต่อไปนี้เป็นเอกสารว่าด้วยกฎหมายเปรียบเทียบที่ค่อนข้างทันสมัย น่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชา น.๗๘๖

หนังสือที่นักศึกษาควรศึกษา ได้แก่

นักศึกษาสามารถศึกษาหรือยืมหนังสือดังกล่าวมานี้ได้จากหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ หรือห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ แล้วแต่กรณี

นอกจากนั้น ยังมีบทความในวารสารกฎหมายต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้จากระบบห้องสมุด HeinOnline เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลบทความกฎหมายที่ดีที่สุด Macquarie journal of international and comparative environmental law  น่าจะเป็นวารสารฉบับเดียวที่พยายามตีพิมพ์บทความว่าด้วยกฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบโดยเฉพาะ อยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่ Environmental law alliance worldwide และ IUCN Academy of Environmental Law รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ก็เป็นแหล่งเอกสาร และบทความว่าด้วยกฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน

WorldLIIAsianLIIAustLII, BAILII, CanLII, CommonLII, droit.org, EUR-Lex, HKLII, IRLII, LAWPHiL, LII, LII of India, NZLII, PACLII, SAFLII, ULII คือเว็บไซต์สำหรับค้นคว้ากฎหมายของประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจ ในขณะที่ SSRN เป็นเว็บไซต์รวบรวมผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่ดี

 

Made with Padlet

การประเมินผลการศึกษา

การประเมินผลการศึกษาวิชา น.๗๘๖ ในส่วนของผม มีคะแนนทั้งสิ้น ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย

  • การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๓๒ คะแนน)
  • การเสนอรายงานในห้องบรรยาย (๑๘ คะแนน)

การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๓๒ คะแนน)

การมีส่วนร่วมในห้องบรรยายประกอบด้วย “การเข้าห้องบรรยาย” (๔ คะแนน) และ “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๒๘ คะแนน)

ในการบรรยายแต่ละครั้งของแปดสัปดาห์แรก นักศึกษาแต่ละคนที่เข้าห้องบรรยายและลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด จะได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” ๐.๕ คะแนน สำหรับการเข้าห้องบรรยายครั้งนั้น ๆ อนึ่ง นักศึกษาแต่ละคนอาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” เพิ่มเติมอีก ๓.๕ คะแนน หากผมพอใจว่านักศึกษาแต่ละคนเช่นว่านั้นมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อันเหมาะสม

ในการบรรยายแต่ละครั้งของแปดสัปดาห์แรก นักศึกษาที่เข้าห้องบรรยายและลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนดอย่างครบถ้วน แต่ไม่สามารถทำให้ผมพอใจได้ว่าตนมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อันเหมาะสม นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับเฉพาะคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คำแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้นเท่านั้น จะไม่ได้รับคะแนนการร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๓.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้น ๆ เลย

นักศึกษาที่มิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด อาจได้รับคะแนนการเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายแต่ละครั้งที่ตนมิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด หาก (๑) ได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือแสดงเหตุผลอันสมควรต่อผมโดยไม่ชักช้า หรือ (๒) แสดงเหตุผลเช่นว่านั้นด้วย ระบบแสดงเหตุผลการไม่เข้าห้องบรรยาย” โดยไม่ชักช้า และผมเห็นว่านักศึกษามีเหตุผลอันสมควรจริง

นักศึกษาที่ได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) ตามวรรคก่อน อาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๓.๕ คะแนน) เพิ่มเติมด้วย หากหาก (๑) ได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า หรือ (๒) อธิบายใน ระบบแสดงเหตุผลการไม่เข้าห้องบรรยาย” แสดงให้ผมพอใจได้ว่านักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเนื้อหาสำคัญของการบรรยายครั้งนั้น ๆ เป็นอย่างดี

การเสนอรายงานในห้องบรรยาย (๑๘ คะแนน)

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นักศึกษาแต่ละคนต้องไปพบผมเพื่อทำความตกลงกันให้เป็นที่ยุติว่าตนต้องการเสนอรายงานหัวข้ออะไรและมีเค้าโครงอย่างไร

นักศึกษาที่ได้ทำความตกลงกับผมจนเป็นที่ยุติแล้วต้องส่ง “เค้าโครงรายงาน” ให้แก่ผมโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์เค้าโครงรายงานที่ผมได้รับไว้แล้วได้ภายใต้รายการ “งานและคะแนน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ หรือวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ นักศึกษาแต่ละคนต้องผลัดเปลี่ยนกันเสนอ “รายงาน” ตามหัวข้อและเค้าโครงที่ทำความตกลงไว้กับผมตามวรรคก่อน ในห้องบรรยาย

นักศึกษาแต่ละคนควรใช้เวลาเสนอรายงานไม่เกินสิบห้านาที

เป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานทุกฉบับ ไม่ว่าด้วยการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การถามคำถาม การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะหรือการอื่นใด อันจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษา ทั้งของนักศึกษาผู้รายงาน และนักศึกษาคนอื่น ๆ

ผมจะประเมินคุณภาพการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแต่ละคนตามวรรคก่อน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับนักศึกษาแต่ละคนนั้นด้วย

งานและคะแนน

ขอให้นักศึกษาหมั่นติดตามความเคลื่อนไหวของคะแนนและงานต่าง ๆ ของตนจากรายการ “งานและคะแนน” และหากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับคะแนนหรืองานของตน ขอให้ติดต่อสอบถามกับผมโดยไม่ชักช้า

โฆษณา