น. ๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

วิชา น.๗๘๗ เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งของศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความยินดี

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาวิชา น.๗๘๓ มุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์หลักแปดประการ กล่าวคือ เพื่อช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการ

 • ศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือเป็นอุปสรรคในการลด การป้องกัน หรือการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน
 • ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด นโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหากฎหมายดังกล่าวข้างต้น
 • ทำความเข้าใจ และทำความคุ้นเคยกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ และด้วยการเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐาน หรือแนวทางในการพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือเพื่อเป็นประโยชน์ในการลด การป้องกัน หรือการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนได้ต่อไป
 • ผลิตงานเขียนวิชาการคุณภาพสูง เช่น บทความ หรือรายงานการศึกษา
 • สื่อสาร แสดง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเสนอผลงานวิชาการ ร่วม หรือควบคุมการประชุม การอภิปราย หรือการสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 • ศึกษา หรือค้นคว้าข้อมูล หรือข่าวสารคุณภาพสูง จากแหล่ง และในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตำรา หนังสือ บทความ ข่าว หรือเอกสารประเภทอื่น ๆ ทั้งที่จัดพิมพ์บนกระดาษ หรือที่เผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ
 • รวบรวม หรือจัดเก็บข้อมูล หรือข่าวสารที่ศึกษา หรือค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ และ
 • นำข้อมูล หรือข่าวสารที่ศึกษา หรือค้นคว้าได้ หรือที่รวบรวม หรือจัดเก็บไว้ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เอกสารประกอบการศึกษา

หนังสือ และเอกสารดังมีรายชื่อต่อไปนี้เป็นหนังสือ และเอกสารที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชา น.๗๘๗

 • Christopher Wood, Environmental impact assessment: a comparative view (Longman Science & Technical, 1995), pp1-15.
 • Ronnie Harding, Cyrolyn M Hendriks & Mehreen Faruqi, Environmental decision-making: exploring complexibility and context (Federation Press, 2009).
 • Mandy Elliot and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice 5th edition (Federation Press, 2009).
 • Alan Gilpin, Environmental impact assessment: cutting edge for the twenty-first century (Cambridge University Press, 1995), pp1-62.
 • Jane Holden, Environmental assessment: the regulation of decision making (Oxford University Press, 2004).
 • John Glasson, Riki Therivel and Andrew Chadwik, Introduction to environmental impact assessment (UCL Press, 1995).
 • Carys Jones, Stephen Jay, Paul Slinn and Christopher Wood, “Environmental assessment: dominant or dormant?” in Jane Holder and Donald McGillivray (eds), Taking stock of environmental assessment: law, policy and practice (Routledge, 2007), pp17-44.
 • Áine Ryall, “Access to justice and the EIA directive: the implication of the Aarhus Convention” in in Jane Holder and Donald McGillivray (eds), Taking stock of environmental assessment: law, policy and practice (Routledge, 2007), pp191-218.
 • Chacrit Sitdhiwej, “Experiences and challenges of EIA litigation in Thailand,” paper presented at the International Symposium on Theory and Practice on EIA Litigation in Asia: Towards Establishing Indicators on Access to Justice, Osaka, Japan, 23 September 2018.
 • Chacrit Sitdhiwej, Chronicle of the Thai EIA Legislation.
 • ฉัตรไชย รัตนไชย, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑).
 • อำนาจ วงศ์บัณฑิต,​กฎหมายสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๖๑).
 • สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (๒๕๕๓).
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘.
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕.

นอกจากนั้น ยังมีบทความในวารสารกฎหมายต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้จากระบบห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HeinOnline

WorldLIIAsianLIIAustLIIBAILIICanLIICommonLIIdroit.orgEUR-LexFALMHKLIIIRLIILAWPHiLLIILII of IndiaNZLIIPACLIISAFLIIULII คือเว็บไซต์สำหรับค้นคว้ากฎหมายของประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจ ในขณะที่ SSRN เป็นเว็บไซต์รวบรวมผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่ดี

อนึ่ง เอกสาร หรือเว็บไซต์ขององค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ทั้งในและต่างประเทศหลาย ๆ แห่ง นับว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

กิจกรรม

กิจกรรมสำหรับวิชา น. ๗๘๗ ในภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย หรือการทำกิจกรรมกลุ่ม ทั้งนี้ จัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ น. และเวลา ๒๐.๓๐ น. ณ ห้อง ๓๒๑ มีรายละเอียด ดังนี้

การวัดผลการศึกษา

การประเมินผลการศึกษาวิชา น.๗๘๗ มีคะแนนทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย

 • การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๓๒ คะแนน)
 • รายงานการศึกษา (๖๘ คะแนน)

การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๓๒ คะแนน)

เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนศักยภาพทั้งแปดประการตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่วางไว้ ผมคาดหวังให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในห้องบรรยายอย่างเต็มความสามารถทุกครั้ง ดังนั้น ผมจึงกำหนดให้การมีส่วนร่วมในห้องบรรยายประกอบด้วย “การเข้าห้องบรรยาย” (๘ คะแนน) และ “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๒๔ คะแนน)

ทั้งนี้ ในการบรรยายแต่ละครั้ง นักศึกษาแต่ละคนที่เข้าห้องบรรยาย และลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด จะได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” ๐.๕ คะแนน สำหรับการเข้าห้องบรรยายครั้งนั้น ๆ อนึ่ง นักศึกษาแต่ละคนอาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” เพิ่มเติมอีก ๑.๕ คะแนน หากผมพอใจว่านักศึกษาแต่ละคนเช่นว่านั้นมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อันเหมาะสม

ในการบรรยายแต่ละครั้ง นักศึกษาที่เข้าห้องบรรยาย และลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนดอย่างครบถ้วน แต่ไม่สามารถทำให้ผมพอใจได้ว่าตนมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อันเหมาะสม นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับเฉพาะคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คำแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้นเท่านั้น จะไม่ได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๑.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้น ๆ เลย

นักศึกษาที่มิได้เข้าห้องบรรยาย หรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด อาจได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายแต่ละครั้งที่ตนมิได้เข้าห้องบรรยาย หรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด หาก (๑) ได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือแสดงเหตุผลอันสมควรต่อผมโดยไม่ชักช้า หรือ (๒) แสดงเหตุผลเช่นว่านั้นด้วย “ระบบแสดงเหตุผลการไม่เข้าห้องบรรยาย” โดยไม่ชักช้า และผมเห็นว่านักศึกษามีเหตุผลอันสมควรจริง

นักศึกษาที่ได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) ตามวรรคก่อน อาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๑.๕ คะแนน) เพิ่มเติมด้วย หาก (๑) ได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า หรือ (๒) อธิบายใน “ระบบแสดงเหตุผลการไม่เข้าห้องบรรยาย” แสดงให้ผมพอใจได้ว่านักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเนื้อหาสำคัญของการบรรยายครั้งนั้น ๆ เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ศ. ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ เป็นผู้ให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับห้าสัปดาห์สุดท้าย

รายงานการศึกษา (๖๘ คะแนน)

รายงานการศึกษาประกอบด้วยการเสนอรายงานการศึกษาในห้องบรรยาย และการส่งรายงานการศึกษา

การเสนอรายงานการศึกษาในห้องบรรยาย (๑๘ คะแนน)

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นักศึกษาแต่ละคนต้องไปพบผม เพื่อทำความตกลงกันให้เป็นที่ยุติว่าตนต้องการเสนอรายงานการศึกษาหัวข้ออะไร และมีเค้าโครงอย่างไร ทั้งนี้ รายงานการศึกษาควรมุ่งหมายให้มีความสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือเพื่อเป็นประโยชน์ในการลด การป้องกัน หรือการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนได้ต่อไป

นักศึกษาที่ได้ทำความตกลงกับผมจนเป็นที่ยุติแล้วต้องส่ง “เค้าโครงรายงานการศึกษา” ให้แก่ผมภายในหนึ่งสัปดาห์นับแต่วันที่ได้ทำความตกลงกับผมได้แล้วตามวรรคก่อน ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บ หรือพิมพ์เค้าโครงรายงานการศึกษาที่ผมได้รับไว้แล้วได้จาก “งาน และคะแนน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ที่ ๒๑ และที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นักศึกษาต้องผลัดเปลี่ยนกันเสนอ “รายงานการศึกษา” ตามหัวข้อ และเค้าโครงที่ได้ทำความตกลงไว้กับผมตามวรรคก่อน ในห้องบรรยาย

นักศึกษาแต่ละคนควรใช้เวลาเสนอรายงานการศึกษาไม่เกินสิบห้านาที

เป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานการศึกษาทุกฉบับ ไม่ว่าด้วยการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การถามคำถาม การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ หรือการอื่นใด อันจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษา ทั้งของนักศึกษาเจ้าของรายงานการศึกษานั้น ๆ และนักศึกษาคนอื่น ๆ

ทั้งนี้ ผมจะประเมินคุณภาพการเสนอรายงานการศึกษาด้วยการให้นักศึกษาแต่ละคนร่วมกับผมในการให้คะแนนการเสนอรายงานการศึกษาของเพื่อนนักศึกษา นอกจากนั้น ผมจะประเมินคุณภาพการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแต่ละคนตามวรรคก่อน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับนักศึกษาแต่ละคนนั้นด้วย

การส่งรายงานการศึกษา (๕๐ คะแนน)

นักศึกษาแต่ละคนต้องส่ง “รายงานการศึกษา” ต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รายงานการศึกษาที่ส่งล่าช้ากว่ากำหนดตามวรรคก่อน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะไม่ได้รับคะแนน “การส่งรายงานการศึกษา” (๕๐ คะแนน) เลย

“รายงานการศึกษา” ตามวรรคก่อน ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า ๒๕ หน้าและไม่เกิน ๓๐ หน้า จำนวนหน้าที่ขาดหรือเกินไปจากที่กำหนดนี้จะถูกหักออกจากคะแนน “การเสนอรายงานการศึกษา” (๕๐ คะแนน) ที่นักศึกษาทำได้ หน้าละหนึ่งคะแนน

เนื่องจาก “รายงานการศึกษา” มีความยาวไม่มาก จึงไม่ต้องทำปกและเย็บเล่ม เพียงเย็บด้วยลวดที่มุมบนด้านซ้ายเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว นอกจากนั้น ไม่ต้องแบ่งรายงานออกเป็นบท ๆ เพียงแสดงหัวข้อตาม “เค้าโครงรายงานการศึกษา” หรือตามความเหมาะสม ก็นับว่าเพียงพอแล้ว อีกทั้งไม่ต้องทำสารบัญหรือบรรณานุกรมอีกด้วย ส่วนเอกสารแนบหรือภาคผนวกให้มีได้เฉพาะกรณีจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น

งานและคะแนน

ขอให้นักศึกษาหมั่นติดตามความเคลื่อนไหวของคะแนนและงานต่าง ๆ ของตนจาก “งานและคะแนน” และหากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับคะแนนหรืองานของตน ขอให้ติดต่อสอบถามกับผมโดยไม่ชักช้า