น. 788 กฎหมายพลังงาน

The future is green energy, sustainability, renewable energy.

— Arnold Schwarzenegger

ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา น. 788 กฎหมายพลังงาน ด้วยความยินดี

วิชา น. 788 เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งของสาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาวิชานี้มุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด นโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียม หรือพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการลดผลกระทบจากการใช้พลังงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาวิชา น. 788 ในส่วนของผม มีวัตถุประสงค์หลักเจ็ดประการ กล่าวคือ เพื่อช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการ

 • ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับปิโตรเลียม ตั้งแต่การสำรวจ การผลิต ตลอดไปจนถึงการจำหน่ายและการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการพัฒนาปิโตรเลียมให้สอดคล้องกับความพยายามในการลดหรือป้องกันสภาวะโลกร้อนและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ทำความเข้าใจและความคุ้นเคยกับกฎหมายเกี่ยวกับปิโตรเลียม ตั้งแต่การสำรวจ การผลิต ตลอดไปจนถึงการจำหน่ายและการใช้ประโยชน์ ด้วยการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศและด้วยการเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับความพยายามในการลดหรือป้องกันสภาวะโลกร้อนและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
 • ผลิตงานเขียนวิชาการคุณภาพสูง เช่น บทความหรือรายงานการศึกษา
 • สื่อสาร แสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอผลงานวิชาการ ร่วมและควบคุมการประชุม การอภิปรายหรือการสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลหรือข่าวสารคุณภาพสูง จากแหล่งและในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตำรา หนังสือ บทความ เอกสารประเภทอื่น ๆ หรือข่าว ทั้งที่จัดพิมพ์บนกระดาษและที่เผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ
 • รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ และ
 • นำข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้ หรือที่รวบรวมหรือจัดเก็บไว้ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เอกสารประกอบการศึกษา

ในปัจจุบัน ยังไม่มีหนังสือหรือตำราว่าด้วยกฎหมายพลังงาน โดยเฉพาะตำราว่าด้วยกฎหมายปิโตรเลียม โดยตรง อย่างไรก็ตาม หนังสือและเอกสารดังมีรายชื่อต่อไปนี้เป็นเอกสารว่าด้วยกฎหมายปิโตรเลียมที่ค่อนข้างทันสมัย น่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชา น. 788 ในส่วนของผม

หนังสือและเอกสารที่นักศึกษาควรศึกษา ได้แก่

 • Callum Hill, An introduction to sustainable resource use (earthscan, 2011).
 • Patricia Park, International law for energy and the environment Second Edition (CRC, 2013), pp75-105, 131-155 and 189-272.
 • Jacqueline Lang Weaver, “Sustainable development in the petroleum sector” in Adrian J Bradbrook and Richard L Ottinger (eds), Energy law and sustainable development (IUCN, 2003), pp45-77.
 • Kimberly K Smith, Powering our future: an energy sourcebook for sustainable living (iUniverse, 2005), pp9-96.
 • Kim Talus, EU energy law and policy: a critical account (Oxford, 2013).
 • Godfrey Boyle, Bob Everett and Janet Ramage (eds), Energy systems and sustainability: power for a sustainable future (Oxford University Press, 2004).
 • Amos Salvador, Energy: a historical perspective and 21st Century forecast (The American Association of Petroleum Geologists, 2006), pp3-32 and 131-147.
 • Kenneth S Deffeyes, Beyond oil: the view from Hubbert’s peak (Hill and Wang, 2005).
 • Tina Hunter and John Chandler, Petroleum law in Australia (LexisNexis, 2013).
 • Greg Gordon, “Petroleum licensing” in Greg Gordon, John Paterson and Emre Üşenmez (eds), Oil and gas law – current practice and emerging trends (Dundee, 2011), pp65-109.
 • John Paterson, “Health and safety at work offshore” in Greg Gordon, John Paterson and Emre Üşenmez (eds), Oil and gas law – current practice and emerging trends (Dundee, 2011), pp187-230.
 • Luke Havemann, “Environmental law and regulation on the UKCS” in Greg Gordon, John Paterson and Emre Üşenmez (eds), Oil and gas law – current practice and emerging trends (Dundee, 2011), pp231-284.
 • John Paterson, “Decommissioning of offshore oil and gas installations” in Greg Gordon, John Paterson and Emre Üşenmez (eds), Oil and gas law – current practice and emerging trends (Dundee, 2011), pp285-329.
 • Scott C Styles, “Joint operating agreements” in Greg Gordon, John Paterson and Emre Üşenmez (eds), Oil and gas law – current practice and emerging trends (Dundee, 2011), pp359-409.
 • Nocola MacLeod, “Unitisation” in Greg Gordon, John Paterson and Emre Üşenmez (eds), Oil and gas law – current practice and emerging trends (Dundee, 2011), pp411-442.
 • Martin Ewan, “Law and technology in the oilfield” in Greg Gordon, John Paterson and Emre Üşenmez (eds), Oil and gas law – current practice and emerging trends (Dundee, 2011), pp499-521.
 • Jonh S Lowe, Owen L Anderson, Ernest E Smith and David E Pierce, Cases and materials on oil and gas law fifth edition  (Thomson West, 2008).
 • Geoffrey Picton-Turbervill (ed), Oil and gas: a practical handbook (Globe Law and Business, 2009).
 • Peter Roberts, Joint operating agreements: a practical guide (Globe Law and Business, 2010).
 • Peter Roberts, Petroleum contracts: English law and practice second edition (Oxford, 2016).
 • Michael Faure and Marjan Peeters (eds), Climate change liability (Edward Elgar, 2011).
 • Ricardo Pereira, The exploration and exploitation of energy resources in international law” in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp197-224.
 • John Paterson, “Occupational health and safety law: the oil and gas industry” in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp225-239.
 • Isabelle Fellrath and Frank Spoorenberg, “Energy agreements – force majeure and hardship clauses” in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp240-253.
 • Tim Cockerill, “Carbon capture and storage technologies – an overview and some key issues” in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp257-269.
 • Zen A Makuch, Slavina Z Georgieva and Behdeen Oraee-Mizamani, “Carbon capture and storage liability” in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp270-287.
 • Julian Richards, A guide to national security: threats, responses, & strategies (Oxford, 2012), pp3-31 and 67-80.
 • Gerry Bates, Environmental law in Australia 8th edition (LexisNexis, 2013), pp559-736.
 • กัญจนา บุณยเกียรติ และชวลิต งามจรัสศรีวิชัย, เทคโนโลยีแก็สธรรมชาติ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 1-55 และ 221-244.
 • สกุณี อาชวานันทกุล, ณัฐเมธี สัยเวช และสุณีย์ ม่วงเจริญ, มายาคติพลังงาน (ป่าสาละและฟรีดริค เอแบร์ท, 2559).
 • อนันต์ คงเครือพันธุ์ และคณะ, กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เดือนตุลา, 2559).
 • พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530
 • พระราชบัญญัติปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช 2483
 • พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516
 • พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
 • พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

นักศึกษาสามารถศึกษาหรือยืมหนังสือดังกล่าวมานี้ได้จากหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ หรือห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ แล้วแต่กรณี

นอกจากนั้น ยังมีบทความในวารสารกฎหมายต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้จากระบบห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HeinOnline

WorldLIIAsianLIIAustLIIBAILIICanLIICommonLIIdroit.orgEUR-Lex, FALMHKLIIIRLIILAWPHiLLIILII of IndiaNZLIIPACLIISAFLIIULII คือเว็บไซต์สำหรับค้นคว้ากฎหมายชองประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจ ในขณะที่ SSRN เป็นเว็บไซต์รวบรวมผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่ดี

กำหนดการศึกษา

สำหรับภาค 1 ปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มีการบรรยายวิชา น. 788 ที่ห้อง 221 ทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 17.30 น. และเวลา 20.30 น. ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การประเมินผลการศึกษา

การประเมินผลการศึกษาวิชา น. 788 มีคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน ประกอบด้วย

 • การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (32 คะแนน)
 • การเสนอรายงานการศึกษา (68 คะแนน)

การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (32 คะแนน)

ศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ วงศ์บัณฑิต เป็นผู้พิจารณาให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับหกสัปดาห์แรก ผมเป็นผู้พิจารณาให้คะแนนสำหรับสัปดาห์ที่เจ็ดจนถึงสัปดาห์ที่สิบสาม ในขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ เป็นผู้พิจารณาให้คะแนนสำหรับสามสัปดาห์สุดท้าย

นักศึกษาที่มิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด ในสัปดาห์ที่เจ็ดจนถึงสัปดาห์ที่สิบสาม กล่าวคือ ตั้งแต่วันพุธที่ 25 กันยายนจนถึงวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 อาจได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (2 คะแนน) สำหรับการบรรยายแต่ละครั้งที่ตนมิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด หาก (1) ได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือแสดงเหตุผลอันสมควรต่อผมโดยไม่ชักช้า หรือ (2) แสดงเหตุผลเช่นว่านั้นด้วย “ระบบแสดงเหตุผลการไม่เข้าห้องเรียน” โดยไม่ชักช้า และผมเห็นว่านักศึกษามีเหตุผลอันสมควรจริง

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดตามคะแนนการมีส่วนในห้องบรรยายได้ที่หน้า “คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย

การเสนอรายงานการศึกษา (68 คะแนน)

นักศึกษาแต่ละคนต้องเสนอ “รายงานการศึกษา” ต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในเวลา 16.30 น. ของวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

รายงานการศึกษาที่ส่งล่าช้ากว่ากำหนดตามวรรคก่อน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะไม่ได้รับคะแนน “การเสนอรายงานการศึกษา” (68 คะแนน) เลย

“รายงานการศึกษา” ตามวรรคก่อน ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 25 หน้า และไม่เกิน 30 หน้า จำนวนหน้าที่ขาด หรือเกินไปจากที่กำหนดนี้จะถูกหักออกจากคะแนน “การเสนอรายงานการศึกษา” (68 คะแนน) ที่นักศึกษาทำได้ หน้าละหนึ่งคะแนน

เนื่องจาก “รายงานการศึกษา” มีความยาวไม่มาก จึงไม่ต้องทำปก และเย็บเล่ม เพียงเย็บด้วยลวดที่มุมบนด้านซ้ายเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว นอกจากนั้น ไม่ต้องแบ่งรายงานออกเป็นบท ๆ เพียงแสดงหัวข้อตาม “เค้าโครงรายงานการศึกษา” หรือตามความเหมาะสม ก็นับว่าเพียงพอแล้ว อีกทั้งไม่ต้องทำสารบัญ หรือบรรณานุกรมอีกด้วย ส่วนเอกสารแนบ หรือภาคผนวกให้มีได้เฉพาะกรณีจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น