น. ๗๘๙ กฎหมายมรดกทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา น.๗๘๙ กฎหมายมรดกทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ด้วยความยินดี

วิชา น.๗๘๘ เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งของสาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาวิชานี้มุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษา และวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หลักกฎหมาย และกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม การคุ้มครอง และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังศึกษา และวิเคราะห์อำนาจ และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสิทธิ และหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชน ทั้งตามกฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาวิชา น.๗๘๙ ในส่วนของผม มีวัตถุประสงค์หลักเจ็ดประการ กล่าวคือ เพื่อช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการ

  • ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • ทำความเข้าใจ และความคุ้นเคยกับกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ และด้วยการเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับความพยายามในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • ผลิตงานเขียนวิชาการคุณภาพสูง เช่น บทความหรือรายงานการศึกษา
  • สื่อสาร แสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอผลงานวิชาการ ร่วมและควบคุมการประชุม การอภิปรายหรือการสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • ศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลหรือข่าวสารคุณภาพสูง จากแหล่งและในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตำรา หนังสือ บทความ เอกสารประเภทอื่น ๆ หรือข่าว ทั้งที่จัดพิมพ์บนกระดาษและที่เผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ
  • รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ และ
  • นำข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้ หรือที่รวบรวมหรือจัดเก็บไว้ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เอกสารประกอบการศึกษา

ในปัจจุบัน ยังไม่มีหนังสือหรือตำราว่าด้วยกฎหมายมรดกทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว โดยตรง อย่างไรก็ตาม บทความในวารสารกฎหมายต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้จากระบบห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HeinOnline จะเป็นประโยชน์ในการศึกษากฎหมายว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว นอกจากนั้น WorldLIIAsianLIIAustLIIBAILIICanLIICommonLIIdroit.orgEUR-Lex, FALMHKLIIIRLIILAWPHiLLIILII of IndiaNZLIIPACLIISAFLIIULII คือเว็บไซต์สำหรับค้นคว้ากฎหมายชองประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจ ในขณะที่ SSRN เป็นเว็บไซต์รวบรวมผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่ดี

อนึ่ง เอกสาร หรือเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ในการศึกษา กฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยว

กำหนดการศึกษา

สำหรับภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มีการศึกษาวิชา น.๗๘๙ ที่ห้อง ๓๒๑ ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ น. และเวลา ๒๐.๓๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ เป็นผู้พิจารณาให้คะแนนสำหรับแปดสัปดาห์หลัง กล่าวคือ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคมจนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ส่วนผมเป็นผู้บรรยายและดูแลการศึกษาสำหรับแปดสัปดาห์แรก กล่าวคือ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคมจนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้

LA789 classes.001LA789 classes.002LA789 classes.003

การประเมินผลการศึกษา

การประเมินผลการศึกษาวิชา น.๗๘๙ มีคะแนนทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย

  • การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๓๐ คะแนน)
  • การเสนอรายงานการศึกษา (๗๐ คะแนน)

การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๓๐ คะแนน)

การมีส่วนร่วมในห้องบรรยายประกอบด้วย “การเข้าห้องบรรยาย” (๗.๕ คะแนน) และ “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๒๒.๕ คะแนน) ทั้งนี้ ผมเป็นผู้พิจารณาให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับแปดสัปดาห์แรก ในขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ เป็นผู้พิจารณาให้คะแนนสำหรับแปดสัปดาห์หลัง

ในการบรรยายแต่ละครั้งของแปดสัปดาห์แรก นักศึกษาแต่ละคนที่เข้าห้องบรรยาย และลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด จะได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” ๐.๕ คะแนน สำหรับการเข้าห้องบรรยายครั้งนั้น ๆ อนึ่ง นักศึกษาแต่ละคนอาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” เพิ่มเติมอีก ๑.๕ คะแนน หากผมพอใจว่านักศึกษาแต่ละคนเช่นว่านั้นมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อันเหมาะสม

ในการบรรยายแต่ละครั้งของแปดสัปดาห์แรก นักศึกษาที่เข้าห้องบรรยาย และลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนดอย่างครบถ้วน แต่ไม่สามารถทำให้ผมพอใจได้ว่าตนมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อันเหมาะสม นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับเฉพาะคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คำแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้นเท่านั้น จะไม่ได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๑.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้น ๆ เลย

นักศึกษาที่มิได้เข้าห้องบรรยาย หรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด ในสัปดาห์ที่หนึ่งจนถึงสัปดาห์ที่แปด กล่าวคือ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคมจนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ อาจได้รับคะแนน “การมีส่วนร่วมห้องบรรยาย” (๒ คะแนน) สำหรับการบรรยายแต่ละครั้งที่ตนมิได้เข้าห้องบรรยาย หรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด หาก (๑) ได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือแสดงเหตุผลอันสมควรต่อผมโดยไม่ชักช้า หรือ (๒) แสดงเหตุผลเช่นว่านั้นด้วย “ระบบแสดงเหตุผลการไม่เข้าห้องบรรยาย โดยไม่ชักช้า และผมเห็นว่านักศึกษามีเหตุผลอันสมควรจริง

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดตามคะแนนการมีส่วนในห้องบรรยายได้ที่หน้า “คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย

การเสนอรายงานการศึกษา (๗๐ คะแนน)

นักศึกษาแต่ละคนต้องเสนอ “รายงานการศึกษา” ต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

รายงานการศึกษาที่ส่งล่าช้ากว่ากำหนดตามวรรคก่อน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะไม่ได้รับคะแนน “การเสนอรายงานการศึกษา” (๗๐ คะแนน) เลย

“รายงานการศึกษา” ตามวรรคก่อน ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า ๒๕ หน้า แต่ไม่เกิน ๓๐ หน้า จำนวนหน้าที่ขาดหรือเกินไปจากที่กำหนดนี้จะถูกหักออกจากคะแนน “การเสนอรายงานการศึกษา” (๗๐ คะแนน) ที่นักศึกษาทำได้ หน้าละหนึ่งคะแนน

อนึ่ง เนื่องจาก “รายงานการศึกษา” มีความยาวไม่มาก จึงไม่ต้องทำปกและเย็บเล่ม เพียงเย็บด้วยลวดที่มุมบนด้านซ้ายเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว นอกจากนั้น ไม่ต้องแบ่งรายงานออกเป็นบท ๆ เพียงแสดงหัวข้อตาม “เค้าโครงรายงานการศึกษา” หรือตามความเหมาะสม ก็นับว่าเพียงพอแล้ว อีกทั้งไม่ต้องทำสารบัญหรือบรรณานุกรมอีกด้วย ส่วนเอกสารแนบหรือภาคผนวกให้มีได้เฉพาะกรณีจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น