กฎกระทรวงยกเว้นสินค้าตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑

ปัจจุบันมีกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “สินค้า” ในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อกำหนดสินค้าที่ได้รับยกเว้น ดังต่อไปนี้

ขอบคุณข้อมูลจากสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

Advertisements