มาตรา ๒๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๒๐  ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในความผิดของตัวแทนแห่งตนกับทั้งของบุคคลที่ตนใช้ในการชำระหนี้นั้นโดยขนาดเสมอกับว่าเป็นความผิดของตนเองฉะนั้น แต่บทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๗๓ หาใช้บังคับแก่กรณีเช่นนี้ด้วยไม่

ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Advertisements