มาตรา ๗๙๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๗๙๗ อันว่าสัญญาตัวแทนนั้น คือสัญญาซึ่งให้บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าตัวแทน มีอำนาจทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าตัวการ และตกลงจะทำการดังนั้น

อันความเป็นตัวแทนนั้นจะเป็นโดยตั้งแต่งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ย่อมได้

ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Advertisements