การบรรยายพิเศษ

 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

วิชากฎหมายการท่องเที่ยว ณ ห้อง ๒๑๑ อาคารเรียนรวมซี ๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เอกสารและเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการในตำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ สถาบันสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Advertisements