การบรรยายพิเศษ

10-13 June 2018

The Remodelling the Municipal Waste By-laws Based on Integrated Waste Management and Waste-to-Energy Concepts: A Paradigm Shift for Thailand towards Circular Economy was presented at the 2nd International Conference on Bioresources, Energy, Environment, and Materials Technologies: Technology Nexus for the Resonance of Nature and Humans (BEEM2018) held from 10 to 13 June 2018 at Daemyung Resort Vivaldi Park, Hongcheong, Gangwon, Korea.

The paper is to be published in a special issue of the Energy & Environment.

8 June 2018

Slideshow on the renewable energy law and policy in Thailand: recent developments presented at the exchange seminar on climate change and energy issues, Climate Change Research Center, Sejong University, Seoul, 8 June 2018

๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

วิชากฎหมายการท่องเที่ยว ณ ห้อง ๒๑๑ อาคารเรียนรวมซี ๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เอกสารและเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

วิชากฎหมายการท่องเที่ยว ณ ห้อง ๒๑๑ อาคารเรียนรวมซี ๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เอกสารและเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการในตำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ สถาบันสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์