การพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามรถชม จัดเก็บ หรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นักกฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง นักกฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง นักศึกษาควรศึกษาเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ ก่อนร่วมการศึกษาด้วย

ประชาชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ประชาชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง นักศึกษาควรศึกษาเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ ก่อนร่วมการศึกษาด้วย

ผู้ประกอบการกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ผู้ประกอบการกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง นักศึกษาควรศึกษาเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนร่วมการศึกษาด้วย

รัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง รัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เทคโนโลยีนาโนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีนาโนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป