การอ่าน การค้นคว้าและการเขียนเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา

นักศึกษาวิชา น.๒๖๐: ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง การอ่าน การค้นคว้าและการเขียนเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา สำหรับวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การค้นคว้ากับการเขียน

นักศึกษาวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย; การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การค้นคว้ากับการเขียน สำหรับวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง การอ่านกับการค้นคว้า

เพื่อประโยชน์ในการร่วมการบรรยายวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) เรื่อง การอ่านกับการค้นคว้า ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ นักศึกษาสมควรพิจารณาคำถามสำคัญดังต่อไปนี้

 • เทคนิคที่ได้รับไปในสัปดาห์ที่แล้วมีอะไรบ้าง แต่ละเทคนิคมีลักษณะอย่างไร เหมาะสมกับการศึกษาของนักศึกษาหรือไม่อย่างไร
 • นักศึกษาวางแผนการอ่านสำหรับแต่ละวิชาตลอดภาคการศึกษานี้ไว้อย่างไรบ้าง
 • นักศึกษาได้รับประโยชน์จากทักษะ skim reading, scan reading, active reading และ SQ3R หรือไม่ อย่างไร
 • นักศึกษาได้รับประโยชน์จากทักษะ note taking บ้างหรือไม่ อย่างไร

เอกสารแนะนำ

ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามพื้นฐานที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ดังนั้น ขอนักศึกษาอย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

การอ่านกับการค้นคว้า

นักศึกษาวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรือง การอ่านและการค้นคว้า สำหรับวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่ลัดนี้เป็นต้นไป

คำถามสำคัญสำหรับการศึกษา เรื่อง ไปให้ถึง …

เพื่อประโยชน์ในการร่วมการบรรยายวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) เรื่อง ไปให้ถึง … ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ นักศึกษาสมควรพิจารณาคำถามสำคัญดังต่อไปนี้

 • อิทธิบาท ๔ คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบเช่นว่านั้นหมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญกับการศึกษากฎหมายอย่างไร
 • หัวใจนักปราชญ์ คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบเช่นว่านั้นหมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญกับการศึกษากฎหมายอย่างไร
 • 5W1H คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบเช่นว่านั้นหมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญกับการศึกษากฎหมายอย่างไร
 • scan reading หมายความว่าอย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไรและมีความสำคัญในการศึกษากฎหมายอย่างไร
 • skim reading หมายความว่าอย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไรและมีความสำคัญในการศึกษากฎหมายอย่างไร
 • active reading หมายความว่าอย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไรและมีความสำคัญในการศึกษากฎหมายอย่างไร
 • SQ3R หมายความว่าอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบเช่นว่านั้นหมายความว่าอย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไรและมีความสำคัญในการศึกษากฎหมายอย่างไร
 • การจดบันทึกการอ่านที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร
 • นักศึกษามีปัญหาในการอ่านหรือจดบันทึกการอ่านหรือไม่ อย่างไร
 • นักศึกษาใช้เทคนิคหรือวิธีการอื่นใดที่แตกต่างไปจากเทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ อย่างไร

เอกสารแนะนำ

 

ไปให้ถึง …

นักศึกษาวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ไปให้ถึง … สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป