กำหนดการเสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ชุดที่ ๔

นักศึกษาที่เสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) ชุดที่ ๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ มีดังนี้

 • พรรษชล หุตะมงคล เรื่อง ระดับของการกระทำโดยประมาทในกฎหมายอาญา: เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายอังกฤษ
 • พิมพ์พันธุ์ ถนอมกุลบุตร เรื่อง การควบคุมการติดตั้งกล้องวงจรปิด: ศึกษาการใช้และการควบคุมกล้องวงจรปิด เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายในประเทศอังกฤษ
 • มนชัญญา องค์เจริญกุล เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้ซื้อ “รถยนต์ใหม่”: เปรียบเทียบกฎหมายในประเทศไทยกับกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ระพีภัทร คำพิชัย เรื่อง การได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายสวิสเซอร์แลนด์
 • ดิลกธรรม อึ๊งโพธิ์ เรื่อง พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑: การกำหนดนิยามคำว่า “สินค้า” ให้รวมถึง “การบริการ”
 • ภัทรธนาฒย์ ศรีถาพร เรื่อง การใช้ไฟวิ่งกลางวันสำหรับรถยนต์ (daytime running lights): เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายประเทศแถบภาคพื้นยุโรป
 • อภิชาญ สิทธิ์พรสุวรรณ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายของไทยในการควบคุมการเผยแพร่ข่าวผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับเพศเปรียบเทียบกับกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ชุติกาญจน์ วัจนะรัตน์ เรื่อง การจัดการปัญหาสแปม (spam) ในกฎหมายไทย
 • ณัฐวรา เด็ดขาด เรื่อง ความครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับการวางเพลิงเผาทรัพย์: ศึกษากรณีผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศของกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษ
 • รัตนาพร หมื่นนารา เรื่อง การกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ: เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายอังกฤษ

ดังที่ผมได้แจ้งนักศึกษามาโดยตลอด (รวมทั้งในแนวทางการศึกษาด้วย) ว่า

 • นักศึกษาแต่ละคนมีเวลาเสนอรายงานไม่เกินสิบนาที
 • เป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานทุกฉบับ ไม่ว่าด้วยการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การถามคำถาม การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะหรือการอื่นใด อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนารายงานฉบับนั้น ๆ ให้เป็นรายงานเพื่อส่งให้ผมต่อไป
 • ผมจะประเมินคุณภาพการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแต่ละคนตามวรรคก่อน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับนักศึกษาแต่ละคนนั้นด้วย
 • เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานและการได้รับคะแนนตามสองวรรคก่อนที่ดี ผมขอแนะนำให้นักศึกษาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ขอบเขตของรายงาน” ของนักศึกษาที่เสนอรายงานในห้องบรรยายแต่ละคนล่วงหน้า ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ “ขอบเขตของรายงาน” แต่ละฉบับที่ผมได้รับไว้แล้วได้ภายใต้รายการ “งานและคะแนน”

ผมจึงขอเชิญชวนนักศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผมแจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การเสนอรายงานของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดการ และเพื่อคะแนนที่ดีของนักศึกษาแต่ละคนด้วย

กำหนดการเสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ชุดที่ ๓

นักศึกษาที่เสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) ชุดที่ ๓ ในวันจันทร์ที่ ๙ ก้นยายน ๒๕๕๖ มีดังนี้

 • มนัสวี ไทยกุลเจริญ เรื่อง การห้ามการใช้ยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของสารซูโดอีเฟดรีน
 • จีระนันท์ ยมานนท์ เรื่อง พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ และผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน
 • อาทิตยา เลิศอรุณรัตน์ เรื่อง การทำแท้งเป็นสิทธิของสตรีที่ตั้งครรภ์หรือเป็นสิทธิของทารกในครรภ์ที่มีสิทธิที่จะมีชีวิต
 • ณัฐกร เรือนมะกอก เรื่อง การคัดแยกและการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์: ศึกษาจากกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น
 • อิสริยาภรณ์ หันตา เรื่อง กฎหมายศรีธนญชัย? ห้ามดื่มเหล้าบนรถ
 • เบญญาภา ลุนบุดดา เรื่อง ปัญหาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ กับผู้ให้บริการเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
 • สุพิชชา ศุภะพันธุ์ เรื่อง การปรับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสื่อลามกเด็ก
 • กานต์สินี เจริญดิษยารัตน์ เรื่อง การทรมานโดยจำเป็น
 • สุดารัตน์ จิระเกียรติวัฒนา เรื่อง การให้สิทธิมนุษยชนโดยการออกกฎหมายให้คนรักร่วมเพศสมรสกันได้อย่างถูกต้อง: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศที่อนุญาตให้คนรักร่วมเพศสมรสกันได้อย่างถูกต้อง
 • ณัชชา ปราการนนท์ เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ: เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายฮ่องกง
 • วิศิษฎา นวลมี เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายเยอรมัน
 • กุลธิดา สุรวาท เรื่อง การค้าประเวณีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายเนเธอร์แลนด์
 • กัญจน์ จิระวุฒิพงศ์ เรื่อง กฎหมายและสิทธิในการการครอบครองอาวุธปืนเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐอเมริกา
 • ยามา อุรเคนทรางกูร เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ศึกษากรณีทรัพยากรพันธุกรรม (GR)
 • ภรปวีร์ โค้วเจริญ เรื่อง การร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ: ศึกษากรณีมหาวิทาลัยออกนอกระบบ เปรียบเทียบผลดีผลเสียความคุ้มค่าในการออกนอกระบบ เทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ของรัฐที่ออกไปแล้ว

ดังที่ผมได้แจ้งนักศึกษามาโดยตลอด (รวมทั้งในแนวทางการศึกษาด้วย) ว่า

 • นักศึกษาแต่ละคนมีเวลาเสนอรายงานไม่เกินสิบนาที
 • เป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานทุกฉบับ ไม่ว่าด้วยการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การถามคำถาม การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะหรือการอื่นใด อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนารายงานฉบับนั้น ๆ ให้เป็นรายงานเพื่อส่งให้ผมต่อไป
 • ผมจะประเมินคุณภาพการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแต่ละคนตามวรรคก่อน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับนักศึกษาแต่ละคนนั้นด้วย
 • เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานและการได้รับคะแนนตามสองวรรคก่อนที่ดี ผมขอแนะนำให้นักศึกษาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ขอบเขตของรายงาน” ของนักศึกษาที่เสนอรายงานในห้องบรรยายแต่ละคนล่วงหน้า ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ “ขอบเขตของรายงาน” แต่ละฉบับที่ผมได้รับไว้แล้วได้ภายใต้รายการ “งานและคะแนน”

ผมจึงขอเชิญชวนนักศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผมแจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การเสนอรายงานของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดการ และเพื่อคะแนนที่ดีของนักศึกษาแต่ละคนด้วย

กำหนดการเสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ชุดที่ ๒

นักศึกษาที่เสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) ชุดที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ มีดังนี้

 • นันท์รภัส เที่ยงธรรม เรื่อง การเข้าถึงยาอันตรายได้โดยไม่มีใบแพทย์: เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
 • ณัฐชยา พิมพิลา เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในอินเตอร์เน็ต: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายในสหราชอาณาจักร
 • พิมพ์พิสุทธิ์ ยมภักดี เรื่อง การควบคุมสิทธิของเอกชนในการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) กับปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
 • กมลนัทธ์ สุขหทัยธรรม เรื่อง ปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม
 • ภักดีนาถ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา เรื่อง หลักประกันของหญิงที่ถูกข่มขืน
 • พีรยา โป็ะลำพงษ์ เรื่อง การส่งเสริมให้มีการจัดเก็บภาษีคาร์บอนเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแถบยุโรป
 • ณัชชา ติรวัฒนกุล เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายที่ใช้ระบุตัวคนเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ชุติกา เหตระกูล เรื่อง ปัญหากฎหมายสแปมเมล์ตามมาตรา ๑๑ จาก พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดคอมพิวเตอร์ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายประเทศไทยกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา
 • พิพัฒน์พงษ์ มานะ เรื่อง การหมิ่นประมาทกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 • ภัคพล พวงทองคำ เรื่อง สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายของฝรั่งเศส
 • นิติ วณิชย์วรนันต์ เรื่อง การแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาหรือไม่ รวมทั้งเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายใดหรือไม่
 • ชิดชนก กราบคุณ เรื่อง การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเพื่อลดปัญหาสัตว์เร่ร่อน
 • สิริภัคณัชญ์ วิมลมงคลพร เรื่อง การแก้ไขปัญหารถติดด้วยการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่ขับเข้าไปในเขตเมืองชั้นใน
 • คัทรินทร์ ทรัพย์อำนวยโชค เรื่อง การออกกฎหมายให้สิทธิแก่บุคคลซึ่งแปลงเพศแล้วสามารถเปลี่ยนคำนำหน้านามได้: ศึกษาผลกระทบหากมีการออกพระราชบัญญัติคำนำหน้านามบุคคลซึ่งให้สิทธิแก่บุคคลซึ่งแปลงเพศแล้วเปลี่ยนคำนำหน้านามได้
 • บุณยนุช สัตตมัย เรื่อง กฎหมายสิทธิบัตรยากับการเข้าถึงยาของประชาชนในรัฐ: เปรียบเทียบกฎหมายสิทธิบัตรยาในประเทศไทยไทยและประเทศอินเดีย

ดังที่ผมได้แจ้งนักศึกษามาโดยตลอด (รวมทั้งในแนวทางการศึกษาด้วย) ว่า

 • นักศึกษาแต่ละคนมีเวลาเสนอรายงานไม่เกินสิบนาที
 • เป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานทุกฉบับ ไม่ว่าด้วยการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การถามคำถาม การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะหรือการอื่นใด อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนารายงานฉบับนั้น ๆ ให้เป็นรายงานเพื่อส่งให้ผมต่อไป
 • ผมจะประเมินคุณภาพการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแต่ละคนตามวรรคก่อน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับนักศึกษาแต่ละคนนั้นด้วย
 • เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานและการได้รับคะแนนตามสองวรรคก่อนที่ดี ผมขอแนะนำให้นักศึกษาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ขอบเขตของรายงาน” ของนักศึกษาที่เสนอรายงานในห้องบรรยายแต่ละคนล่วงหน้า ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ “ขอบเขตของรายงาน” แต่ละฉบับที่ผมได้รับไว้แล้วได้ภายใต้รายการ “งานและคะแนน”

ผมจึงขอเชิญชวนนักศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผมแจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การเสนอรายงานของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดการ และเพื่อคะแนนที่ดีของนักศึกษาแต่ละคนด้วย

กำหนดการเสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ชุดที่ ๑

นักศึกษาที่เสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) ชุดที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีดังนี้

 • ทินมณี หิรัญโยดม เรื่อง แนวทางการต่อสู้ทางกฎหมายของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายในกรณีที่อาคารของคู่กรณีฝ่ายหนึ่งสูงกว่าและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งในอาคารที่ต่ำกว่า
 • อติภา จันทร์วีระเสถียร เรื่อง ข้อขัดข้องเกี่ยวกับศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
 • ณัฐสุดา สังข์ทอง เรื่อง การส่งใบแจ้งข้อหาทางไปรษณีย์เพื่อเรียกให้ชำระค่าปรับกรณีขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและการฝ่าฝืนสัญญานไฟจราจร
 • ทิวัตถ์ พรหมอินทร์ เรื่อง อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการยึดใบอนุญาตขับขี่และบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎจราจร
 • ชวัลญา เสือดี เรื่อง การใช้แก๊สน้ำตาสลายผู้ชุมนุมวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕: เปรียบเทียบความคิดเห็นที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
 • ภัควิภา ศิลปวิทย์ เรื่อง การผลักดันโรฮิงญาชาวพม่าที่ลี้ภัยมาทางชายฝั่งอันดามันของไทยออกนอกราชอาณาจักร
 • สุวิดา เห็นวงศ์ประเสริฐ เรื่อง การลดปัญหาการเสียชีวิตของเด็กทารกที่ถูกทิ้งด้วยมาตรการทางกฎหมาย: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา
 • พิมพ์ธีรา หอรุ่งเรือง เรื่อง การป้องกันภยันตรายล่วงหน้า
 • วาสิตา สินสูงสุด เรื่อง กฎหมายโรคมะเร็ง: ศึกษากฎหมายโรคมะเร็งในต่างประเทศโดยเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ ของประเทศไทย
 • พรรษมน หอรุ่งเรือง เรื่อง การบริจาคอวัยวะ: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ
 • มารุต สุธาสินีวรรณ เรื่อง สถานะทางกฎหมายของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ: ศึกษากรณีการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นทะเบียนในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
 • ธนภัทร เจริญบุญ เรื่อง ปัญหากรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิด: ศึกษากรณีการลักกระแสไฟฟ้า เปรียบเทียบกฎหมายประเทศไทยและคำพิพากษาศาลฎีกาของไทยกับกฎหมายประเทศเยอรมัน
 • ศุภอรรถ ไพสิน เรื่อง ปัญหาการรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล
 • ภูริทัต รัตนบุรี เรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
 • สุธิรักษ์ ถนอมสิทธิรักษ์ เรื่อง การสิ้นสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา: ระหว่างกฎหมายไประเทศทยและสหรัฐอเมริกา

ดังที่ผมได้แจ้งนักศึกษามาโดยตลอด (รวมทั้งในแนวทางการศึกษาด้วย) ว่า

 • นักศึกษาแต่ละคนมีเวลาเสนอรายงานไม่เกินสิบนาที
 • เป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานทุกฉบับ ไม่ว่าด้วยการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การถามคำถาม การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะหรือการอื่นใด อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนารายงานฉบับนั้น ๆ ให้เป็นรายงานเพื่อส่งให้ผมต่อไป
 • ผมจะประเมินคุณภาพการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแต่ละคนตามวรรคก่อน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับนักศึกษาแต่ละคนนั้นด้วย
 • เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานและการได้รับคะแนนตามสองวรรคก่อนที่ดี ผมขอแนะนำให้นักศึกษาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ขอบเขตของรายงาน” ของนักศึกษาที่เสนอรายงานในห้องบรรยายแต่ละคนล่วงหน้า ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ “ขอบเขตของรายงาน” แต่ละฉบับที่ผมได้รับไว้แล้วได้ภายใต้รายการ “งานและคะแนน”

ผมจึงขอเชิญชวนนักศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผมแจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การเสนอรายงานของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดการ และเพื่อคะแนนที่ดีของนักศึกษาแต่ละคนด้วย

เทคนิคการเสนอรายงานที่ดี

นักศึกษาวิขา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเสนอรายงานที่ดี สำหรับวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เทคนิคการเสนอรายงานที่ดี

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง เทคนิคการเสนอรายงานที่ดี สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป