กำหนดการเสนอร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ในห้องบรรยาย

กำหนดการเสนอร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ในห้องบรรยายสำหรับวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นดังนี้

๓๐ มีนาคม

 • เริงชัย เรืองศรี เรื่อง การพิพากษาเกินคำขอในคดีอาญาทางสิ่งแวดล้อม
 • กฤตย ธาดาบดินทร์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการมลพิษ ตะกอน จากการทำเหมืองแร่
 • นรรัตน์ พึ่งอาศัย เรื่อง บทบาทของรัฐและประชาชนในการสงานและคุ้มครองสัตว์ป่าในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
 • สุปวีณ์ กรดเสือ เรื่อง การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ตามอนุสัญญาแรมซาร์
 • กานต์สิริ โรจนวีระ เรื่อง การบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วม: ศึกษาเปรียบเทียบกับอังกฤษ

๒๐ เมษายน

 • วันทิตา อบสุวรรณ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพลับพลึงธารในประเทศไทย
 • เฉลิมชล เกษจุโลม เรื่อง มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองพันธุ์ปลิงทะเล
 • อิศรา ยอดทอง เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการเพื่อคุ้มครองหอยมือเสือในประเทศไทย
 • พิชามญช์ เครือชัยพินิต เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการปนเปื้อนของสารไดออกซินในอาหารและอาหารสัตว์
 • ศุภเดช เต็มรัตน์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์: กรณีศึกษาโซล่าร์ฟาร์ม

๒๗ เมษายน

 • ปฏิภาณ ชุมรุม เรื่อง การส่งเสริมมาตรการทางกฎหมายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล: พืชผลทางการเกษตร
 • ชมพร รักษาเกียรติศักดิ์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันฝนกรด
 • ณัฐ จินตพิทักษ์กุล เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการมีส่วนร่วมของประชาชนในคดีสิ่งแวดล้อม
 • วรัฏฐา สุขสภา เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์อาคารเก่าแก่

๔ พฤษภาคม

 • จรัญยา กิติไพศาลนนท์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการของเสียอันตราย: กรณีศึกษาน้ำมันใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม
 • เพชรลดา เกียรติมงคลกุล เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามันของไทยภายหลังจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • แพรวพรรณ พรหมเจริญ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน: เปรียบเทียบต่างประเทศ
 • วิชชุดา จีระเสมานนท์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมขนาดของบรรจุภัณฑ์ เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ

๑๑ พฤษภาคม

 • พัชรนันท์ รักพงษ์ไทย เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการจัดการขยะ: ศึกษากรณีการนำกลับมาใช้ไหม่ (recycle) ในประเภทขยะมูลฝอยจากครัวเรือน
 • ธนวัชร กิติโกมลสุข เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน
 • วริศรา ปัณฑะโชติ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันผลกระทบจากการฝังกลบขยะมูลฝอย
 • อานันท์ รัตนเจียเริญ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการอุทยานแห่งชาติ

กำหนดการเสนอร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในห้องบรรยาย

นักศึกษาวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบัณฑิตสัมมนา สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ กำหนดการเสนอร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในห้องบรรยาย สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ดังต่อไปนี้presenter-list

กำหนดการเสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ชุดที่ ๔

นักศึกษาที่เสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) ชุดที่ ๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ มีดังนี้

 • พรรษชล หุตะมงคล เรื่อง ระดับของการกระทำโดยประมาทในกฎหมายอาญา: เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายอังกฤษ
 • พิมพ์พันธุ์ ถนอมกุลบุตร เรื่อง การควบคุมการติดตั้งกล้องวงจรปิด: ศึกษาการใช้และการควบคุมกล้องวงจรปิด เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายในประเทศอังกฤษ
 • มนชัญญา องค์เจริญกุล เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้ซื้อ “รถยนต์ใหม่”: เปรียบเทียบกฎหมายในประเทศไทยกับกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ระพีภัทร คำพิชัย เรื่อง การได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายสวิสเซอร์แลนด์
 • ดิลกธรรม อึ๊งโพธิ์ เรื่อง พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑: การกำหนดนิยามคำว่า “สินค้า” ให้รวมถึง “การบริการ”
 • ภัทรธนาฒย์ ศรีถาพร เรื่อง การใช้ไฟวิ่งกลางวันสำหรับรถยนต์ (daytime running lights): เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายประเทศแถบภาคพื้นยุโรป
 • อภิชาญ สิทธิ์พรสุวรรณ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายของไทยในการควบคุมการเผยแพร่ข่าวผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับเพศเปรียบเทียบกับกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ชุติกาญจน์ วัจนะรัตน์ เรื่อง การจัดการปัญหาสแปม (spam) ในกฎหมายไทย
 • ณัฐวรา เด็ดขาด เรื่อง ความครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับการวางเพลิงเผาทรัพย์: ศึกษากรณีผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศของกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษ
 • รัตนาพร หมื่นนารา เรื่อง การกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ: เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายอังกฤษ

ดังที่ผมได้แจ้งนักศึกษามาโดยตลอด (รวมทั้งในแนวทางการศึกษาด้วย) ว่า

 • นักศึกษาแต่ละคนมีเวลาเสนอรายงานไม่เกินสิบนาที
 • เป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานทุกฉบับ ไม่ว่าด้วยการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การถามคำถาม การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะหรือการอื่นใด อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนารายงานฉบับนั้น ๆ ให้เป็นรายงานเพื่อส่งให้ผมต่อไป
 • ผมจะประเมินคุณภาพการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแต่ละคนตามวรรคก่อน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับนักศึกษาแต่ละคนนั้นด้วย
 • เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานและการได้รับคะแนนตามสองวรรคก่อนที่ดี ผมขอแนะนำให้นักศึกษาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ขอบเขตของรายงาน” ของนักศึกษาที่เสนอรายงานในห้องบรรยายแต่ละคนล่วงหน้า ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ “ขอบเขตของรายงาน” แต่ละฉบับที่ผมได้รับไว้แล้วได้ภายใต้รายการ “งานและคะแนน”

ผมจึงขอเชิญชวนนักศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผมแจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การเสนอรายงานของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดการ และเพื่อคะแนนที่ดีของนักศึกษาแต่ละคนด้วย