ความหมาย ลักษณะ และผล แห่งลาภมิควรได้

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง หรือลาภมิควรได้ (กลุ่มที่ ๒) สามารถชมวิดีโอบันทึกการบรรยาย เรื่อง ความหมาย ลักษณะ และผล แห่งลาภมิควรได้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ความหมาย ลักษณะ และผล ของลาภมิควรได้

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (กลุ่มที่ ๒) สามารถชม จัดเก็บ หรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษาสัปดาห์ที่ ๑๔ (วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เรื่อง ความหมาย ลักษณะ และผล ของลาภมิควรได้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ความหมาย ลักษณะ และผล ของจัดการงานนอกสั่ง

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (กลุ่มที่ ๒) สามารถชม จัดเก็บ หรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษาสัปดาห์ที่ ๑๓ (วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เรื่อง ความหมาย ลักษณะ และผล ของจัดการงานนอกสั่ง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ความหมาย พื้นฐานความคิด และหลัก ในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (กลุ่มที่ ๒) สามารถชม จัดเก็บ หรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษาสัปดาห์ที่ ๙ (วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) เรื่อง ความหมาย พื้นฐานความคิด และหลัก ในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ค่าสินไหมทดแทน (๑): ความหมายและหลักในการกำหนดค่าสินไหมทดแทน

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สามารถชมบันทึกประกอบการบรรยาย เรื่อง ค่าสินไหมทดแทน (๑): ความหมายและหลักในการกำหนดค่าสินไหมทดแทน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ค่าสินไหมทดแทน (๑): ความหมายและหลักในการกำหนดค่าสินไหมทดแทน

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ค่าสินไหมทดแทน (๑): ความหมายและหลักในการกำหนดค่าสินไหมทดแทน สำหรับวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ความหมายและหลักเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความหมายและหลักเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน สำหรับสัปดาห์ที่ ๑๒ (วันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป