คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง ความหมายและหลักเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน

เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันเรียนรู้ เรื่อง ความหมายและหลักเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน ในวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) นักศึกษาสมควรศึกษา “เอกสารประกอบการศึกษา” ที่ปรากฏใน “แนวทางการศึกษาฯ” ที่ผมได้กล่าวถึงในการบรรยายสัปดาห์ที่ ๑ (วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) เพื่อเตรียมคำตอบสำหรับคำถามดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมการบรรยาย สัปดาห์ที่ ๑๒ ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อนึ่ง หากนักศึกษามีความสงสัยอันเนื่องมาจากการศึกษาเอกสารประกอบการศึกษาหรือจากการเตรียมคำตอบสำหรับคำถามเช่นว่านั้น ขอให้นักศึกษาสอบถามผมในระหว่างร่วมการบรรยาย สัปดาห์ที่ ๑๒ ดังกล่าว

  • ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร
  • การกำหนดค่าสินไหมทดแทนมีหลักอย่างไร
  • “สถานใด” หมายความว่าอย่างไร
  • “เพียงใด” หมายความว่าอย่างไร
  • “พฤติการณ์แห่งละเมิด” หมายความว่าอย่างไร
  • “ความร้ายแรงแห่งละเมิด” หมายความว่าอย่างไร
  • ค่าสินไหมทดแทนมีลักษณะอย่างไร