กระบะเฉี่ยวสาวราชภัฏเชียงรายดับสยอง

กระบะเฉี่ยวสาวราชภัฏเชียงรายดับสยอง

น่าสนใจว่า ผู้ใดสามารถเรียกร้องให้คนขับรถกระบะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่ เพียงใด เพราะเหตุใด