ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม: ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม และหมวดหมู่ของกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชมบันทึกการบรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม: ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม และหมวดหมู่ของกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม: ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม และหมวดหมู่ของกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม: ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม และหมวดหมู่ของกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สไลด์ประกอบการบรรยายนี้ใช้แทนสไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม (๑): ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม และเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม (๒): หมวดหมู่ของกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย

อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา นักศึกษาสมควรอย่างยิ่งที่จะทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(๑) อ่าน Paul Stookes, A practical approach to environmental law, second edition (Oxford, 2009), pp21-50.

(๒) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม และหมวดหมู่ของกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย

(๓) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • sustainable development หมายความว่าอย่างไร 
มีความสำคัญอย่างไรและมีปัจจัยอะไรบ้าง
 • preventative principle หมายความว่าอย่างไร 
และมีความสำคัญอย่างไร
 • precautionary principle หมายความว่าอย่างไร 
และมีความสำคัญอย่างไร
 • polluter pays principle หมายความว่าอย่างไร 
และมีความสำคัญอย่างไร
 • access to information หมายความว่าอย่างไร 
และมีความสำคัญอย่างไร
 • public participation หมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
 • access to justice หมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
 • substantive environmental rights หมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
 • human rights หมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
 • preventative principle, precautionary principle, polluter pays principle, access to information, public participation, access to justice, substantive environmental rights, human rights มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร และมีความสำคัญต่อ sustainable development หรือไม่ อย่างไร
 • การแบ่งกฎหมายตามเนื้อหาอาจแบ่งออกได้เป็นกี่ลักษณะ แต่ละลักษณะเป็นอย่างไร
 • การแบ่งกฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยตามเนื้อหาอาจแบ่งออกได้เป็นกี่ลักษณะ แต่ละลักษณะเป็นอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม (๑): ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม (๑): ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา นักศึกษาสมควรอย่างยิ่งที่จะทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(๑) อ่าน Paul Stookes, A practical approach to environmental law, second edition (Oxford, 2009), pp21-50.

(๒) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

(๓) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • sustainable development หมายความว่าอย่างไร 
มีความสำคัญอย่างไรและมีปัจจัยอะไรบ้าง
 • preventative principle หมายความว่าอย่างไร 
และมีความสำคัญอย่างไร
 • precautionary principle หมายความว่าอย่างไร 
และมีความสำคัญอย่างไร
 • polluter pays principle หมายความว่าอย่างไร 
และมีความสำคัญอย่างไร
 • access to information หมายความว่าอย่างไร 
และมีความสำคัญอย่างไร
 • public participation หมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
 • access to justice หมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
 • substantive environmental rights หมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
 • human rights หมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
 • preventative principle, precautionary principle, polluter pays principle, access to information, public participation, access to justice, substantive environmental rights, human rights มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร และมีความสำคัญต่อ sustainable development หรือไม่ อย่างไร

ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารชมบันทึกการบรรยาย เรื่อง ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับสัปดาห์ที่ ๕ (วันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

การบรรยาย เรื่อง ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย ครั้งที่ ๖ เรื่อง ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ดังนี้

คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ก่อนร่วมการศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๖ เรื่อง หมวดหมู่ของกฎหมาย ในวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ขอให้นักศึกษาศึกษา Paul Stookes, A practical approach to environmental law, second edition (Oxford, 2009), pp21-50. แล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้

 • sustainable development หมายความว่าอย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างไร
 • the preventative principle หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • the precautionary principle หมายความว่าอย่างไร แตกต่างจาก the preventative principle อย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • the polluter pays principle หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • access to information หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • public participation หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เกี่ยวข้องกับ access to information อย่างไร
 • access to justice หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • substantive environmental rights หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • human rights หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร