ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม

ขอให้นักศึกษาวิชา น. ๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง ศึกษาวิดีโอนี้ แล้วร่วมกันอภิปราย เรื่อง ความสำคัญของการมีความรู้และความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในหมู่นักกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

นักกฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง นักกฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง นักศึกษาควรศึกษาเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ ก่อนร่วมการศึกษาด้วย

นักกฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง นักกฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับสัปดาห์ที่ ๑๖ (วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สรุปการอภิปราย เรื่อง บทบาทของนักกฎหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในการอภิปราย เรื่อง บทบาทของนักกฎหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ นักศึกษาได้ร่วมกันอภิปรายในเฟซบุค ปรากฏรายละเอียดดังนี้

บทบาทของนักกฎหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง บทบาทของนักกฎหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง บทบาทของนักกฎหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง เรื่อง บทบาทของนักฏำหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วตอบคำถามเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  • นักกฎหมายสามารถมีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ อย่างไร
  • นักกฎหมายสามารถส่งเสริมบทบาทของภาครัฐ ภาคธุรกิจหรือประชาชน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ประการใดบ้าง

ผมขอย้ำว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องบทบาทของนักกฎหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขอนักศึกษาอย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป