การบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น (๑)

นักศึกษาวิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น (๑) สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ดังนี้

ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น (๓)

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ ละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรือง ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น (๓) สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น (๓)

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น (๓) ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษาตำราหรือหนังสือว่าด้วยละเมิดของบุคคลอื่น เช่น คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย รศ.ดร.ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์ ตั้งแต่หน้า ๑๙๒ จนถึงหน้า ๒๐๘ และตั้งแต่หน้า ๒๓๗ จนถึงหน้า ๒๕๓ แล้วตอบคำถามพื้นฐาน ต่อไปนี้

 • มาตรา ๔๒๙ วางหลักความรับผิดของบิดามารดาหรือผู้อนุบาลไว้ว่าอย่างไร
 • “บุคคลไร้ความสามารถ” ตามนัยมาตรา ๔๒๙ หมายความว่าอย่างไร ได้แก่บุคคลประเภทใดบ้าง
 • ความที่ว่า “ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น” ในมาตรา ๔๒๙ หมายความว่าอย่างไร
 • มาตรา ๔๓๐ วางหลักความรับผิดของครูบาอาจารย์ นายจ้างหรือบุคคลอื่นไว้ว่าอย่างไร
 • “บุคคลไร้ความสามารถ” ตามนัยมาตรา ๔๓๐ หมายความว่าอย่างไร ได้แก่บุคคลประเภทใดบ้าง แตกต่างจากบุคคลไร้ความสามารถตามนัยมาตรา ๔๒๙ หรือไม่ อย่างไร
 • ความว่า “มิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร” ในมาตรา ๔๓๐ หมายความว่าอย่างไร
 • หลักที่มาตรา ๔๓๑ กำหนดไว้หมายความว่าอย่างไร
 • มาตรา ๔๒๘ วางหลักความรับผิดของผู้ว่าจ้างไว้ว่าอย่างไร
 • “บุคลภายนอก” ตามมาตรา ๔๒๘ หมายถึงผู้ใด
 • ความว่า “ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำ” ในมาตรา ๔๒๘ หมายความว่าอย่างไร

ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่นเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาตัวบทกฎหมายประกอบกับตำราหรือหนังสือดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขออย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

เจ้าของรถปูนให้ค่าทำศพสองแม่ลูกถูกทับดับหน้าเดอะมอลล์ท่าพระ

เจ้าของรถปูนให้ค่าทำศพสองแม่ลูกถูกทับดับหน้าเดอะมอลล์ท่าพระ

น่าสนใจว่า เหตุใดเจ้าของรถปูนจึงให้ค่าทำศพ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เป็นคนขับรถทับสองแม่ลูกตาย

น่าสนใจด้วยว่า นอกจากค่าทำศพ เจ้าของรถปูนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ อย่างไร และเพราะเหตุใด

ไฟไหม้รถบัส นักท่องเที่ยวจีนหนีตายโกลาหล

ไฟไหม้รถบัส นักท่องเที่ยวจีนหนีตายโกลาหล

น่าสนใจว่า ผู้ใดต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวหรือไม่ เพราะเหตุใด

อนุบาล ๑ โรงเรียนดังพลัดตกรถตู้ รร. ถูกล้อทับสาหัส

อนุบาล ๑ โรงเรียนดังพลัดตกรถตู้ รร. ถูกล้อทับสาหัส

น่าสนใจว่า ผู้ใดต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไร และเพราะอะไร

ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น (๑)

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรือง ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น (๑) ประกอบด้วย

 • ความรับผิดของนายจ้างเพื่อละเมิดของลูกจ้าง และ
 • ความรับผิดของตัวการเพื่อละเมิดของตัวแทน

สำหรับวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป