ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (๒): บ่อเกิดและหมวดหมู่ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชมบันทึกการบรรยาย เรือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (๒): บ่อเกิดและหมวดหมู่ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (๒): บ่อเกิดและหมวดหมู่ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (๒): บ่อเกิดและหมวดหมู่ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย สำหรับวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา นักศึกษาสมควรอย่างยิ่งที่จะทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(๑) อ่านเอกสารดังต่อไปนี้

(๒) ศึกษาสไลด์ เรือง บ่อเกิดและหมวดหมู่ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย

(๓) ตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • “การแบ่งแยกอำนาจ” หมายความว่าอย่างไร 
มีลักษณะอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
  • “ลำดับชั้นของกฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
  • “ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
  • “การแบ่งหมวดหมู่ของกฎหมาย” อาจมีได้
กี่ลักษณะ แต่ละลักษณะเป็นอย่างไร
  • “กฎหมายมหาชน” แตกต่างจาก “กฎหมายเอกชน” อย่างไร

บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย และหมวดหมู่ของกฎหมาย

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชมบันทึกการบรรยาย เรื่อง บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย และหมวดหมู่ของกฎหมาย สำหรับสัปดาห์ที่ ๔ (วันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป