ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (๒): บ่อเกิดและหมวดหมู่ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชมบันทึกการบรรยาย เรือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (๒): บ่อเกิดและหมวดหมู่ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (๒): บ่อเกิดและหมวดหมู่ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (๒): บ่อเกิดและหมวดหมู่ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย สำหรับวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา นักศึกษาสมควรอย่างยิ่งที่จะทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(๑) อ่านเอกสารดังต่อไปนี้

(๒) ศึกษาสไลด์ เรือง บ่อเกิดและหมวดหมู่ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย

(๓) ตอบคำถามดังต่อไปนี้

 • “การแบ่งแยกอำนาจ” หมายความว่าอย่างไร 
มีลักษณะอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
 • “ลำดับชั้นของกฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
 • “ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
 • “การแบ่งหมวดหมู่ของกฎหมาย” อาจมีได้
กี่ลักษณะ แต่ละลักษณะเป็นอย่างไร
 • “กฎหมายมหาชน” แตกต่างจาก “กฎหมายเอกชน” อย่างไร

บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย และหมวดหมู่ของกฎหมาย

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชมบันทึกการบรรยาย เรื่อง บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย และหมวดหมู่ของกฎหมาย สำหรับสัปดาห์ที่ ๔ (วันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การทำละเมิด

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การทำละเมิด สำหรับสัปดาห์ที่ ๒ (วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การบรรยาย เรื่อง บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย ครั้งที่ ๔ เรื่อง บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ดังนี้

คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย

ก่อนร่วมการศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๔ เรื่อง บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษาขอให้นักศึกษาศึกษา สมยศ เชื้อไทย, ความรู้กฎหมายทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๖) หน้า ๗๕-๙๑ แล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้

 • “บ่อเกิดของกฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร
 • กฎหมายในระบบกฎหมายไทยมีบ่อเกิดจากที่ใดบ้าง
 • ในการพิจารณาว่ากฎเกณฑ์ใดเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือไม่ มีข้อพิจารณาประการใดบ้าง
 • กฎหมายลายลักษณ์อักษรมีประเภทใดบ้าง แต่ละประเภทมีที่มาอย่างไร
 • “พระราชกำหนด” แตกต่างจาก “พระราชบัญญัติ” อย่างไร
 • “กฎหมายลำดับรอง” หมายความว่าอย่างไร มีประเภทใดบ้าง แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร
 • “ลำดับชั้นของกฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร
 • กฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทยมีลำดับชั้นอย่างไรบ้าง