ประชาชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ประชาชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง นักศึกษาควรศึกษาเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ ก่อนร่วมการศึกษาด้วย

ประชาชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ประชาชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับสัปดาห์ที่ ๑๕ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สรุปการอภิปราย เรื่อง บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในการอภิปราย เรื่อง บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่แวดล้อม สำหรับวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ นักศึกษาได้ร่วมกันสรุปการอภิปรายในเฟซบุค ปรากฎรายละเอียดดังนี้

บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวล้อม สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง เรื่อง บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วตอบคำถามเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  • การมีส่วนร่วมของประชาชน (public participation) คืออะไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญต่อการแสดงบทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
  • องค์กรเอกชน (non-governmental organisation (NGO)) คืออะไร มีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร

ผมขอย้ำว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องบทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขอนักศึกษาอย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

Share this: