การทำละเมิด

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การทำละเมิด สำหรับสัปดาห์ที่ ๒ (วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง การทำละเมิด

เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันเรียนรู้ เรื่อง การทำละเมิด ในวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) นักศึกษาสมควรศึกษา “เอกสารประกอบการศึกษา” ที่ปรากฏใน “แนวทางการศึกษาฯ” ที่ผมได้กล่าวถึงในการบรรยายสัปดาห์ที่ ๑ (วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) เพื่อเตรียมคำตอบสำหรับคำถามดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมการบรรยาย สัปดาห์ที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ อนึ่ง หากนักศึกษามีความสงสัยอันเนื่องมาจากการศึกษาเอกสารประกอบการศึกษาหรือจากการเตรียมคำตอบสำหรับคำถามเช่นว่านั้น ขอให้นักศึกษาสอบถามผมในระหว่างร่วมการบรรยาย สัปดาห์ที่ ๒ ดังกล่าว

 • มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติกำหนดลักษณะหรือองค์ประกอบของการ “ทำละเมิด” ไว้ประการใดบ้าง
 • “จงใจ” หมายความว่าอย่างไร
 • “ประมาทเลินเล่อ” หมายความว่าอย่างไร
 • “จงใจ” แตกต่างจาก “ประมาทเลินเล่อ” อย่างไร
 • “ทำ” หมายความว่าอย่างไร เป็นสาระสำคัญของการทำละเมิดอย่างไร
 • “ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร เป็นสาระสำคัญของการทำละเมิดอย่างไร
 • “ทำให้เขาเสียหาย” หมายความว่าอย่างไร เป็นสาระสำคัญของการทำละเมิดอย่างไร
 • “เสียหายถึงแก่ชีวิต” หมายความว่าอย่างไร ยกตัวอย่าง
 • “เสียหายแก่ร่างกาย” หมายความว่าอย่างไร ยกตัวอย่าง
 • “เสียหายแก่อนามัย” หมายความว่าอย่างไร ยกตัวอย่าง
 • “เสียหายแก่เสรีภาพ” หมายความว่าอย่างไร ยกตัวอย่าง
 • “เสียหายแก่ทรัพย์สิน” หมายความว่าอย่างไร ยกตัวอย่าง
 • “สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด” หมายความว่าอย่างไร ยกตัวอย่าง
 • ที่กล่าวกันว่า “ความเสียหายต้องเป็นผลจากการกระทำของผู้ทำความเสียหายตามหลักความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลหรือระหว่างความผิดกับความเสียหาย” หมายความว่าอย่างไร เป็นสาระสำคัญของการทำละเมิดอย่างไร
 • “ทฤษฎีเงื่อนไข” หรือ “ทฤษฎีความเท่าเทียมกันแห่งเหตุ” มีองค์ประกอบประการใด มีข้อดีและข้อเสียในการใช้ประการใดบ้าง
 • “ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม” มีองค์ประกอบประการใด มีข้อดีและข้อเสียในการใช้ประการใดบ้าง
 • เนื่องจากการใช้ทฤษฎีทั้งสองดังกล่าวข้างต้นต่างมีข้อดีข้อเสียอันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คู่กรณีได้ เพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว นักกฎหมายมีแนวทางในการใช้ทฤษฎีทั้งสองอย่างไร

Three Children hurt as bouncy castle takes off in the US

Three Children hurt as bouncy castle takes off in the US

คำถามเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะละเมิดที่น่าสนใจ ได้แก่

 • ความเสียหายเกิดจากละเมิดของผู้ใดหรือไม่ เพราะเหตุใด
 • ความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ เพราะเหตุใด

คำถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่

 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ เพราะเหตุใด
 • ผู้ประกอบการต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

รถบรรทุกชนสะพานลอยคนข้ามร่วงทับเก๋งพัง …

รถบรรทุกชนสะพานลอยคนข้ามร่วงทับเก๋งพัง …

คำถามคือผู้ใดบ้างต้องรับผิดเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะเหตุใด

ยายเฒ่าตกใจ เหยียบมิดคันเร่งเสยซูเปอร์มาร์เก็ต หนีตายจ้าละหวั่น

ยายเฒ่าตกใจ เหยียบมิดคันเร่งเสยซูเปอร์มาร์เก็ต หนีตายจ้าละหวั่น

น่าสนใจว่า ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลไทย ยายเฒ่าผู้นี้ต้องรับผิดชดใช้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายเพียงใด เพราะเหตุใด

เด็ก ม.๑ สะดุดล้ม เหล็กเส้นเสียบหัวเข่าทะลุ ขณะรอเข้าแถวเคารพธงชาติ

เด็ก ม.๑ สะดุดล้ม เหล็กเส้นเสียบหัวเข่าทะลุ ขณะรอเข้าแถวเคารพธงชาติ

น่าสนใจว่า ผู้ใดต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนี้บ้าง อย่างไร เพราะเหตุใด

เชื่ออาถรรพ์ เห็นเพื่อนรักเป็นหมูป่า ลูกซองส่องดับ

เชื่ออาถรรพ์ เห็นเพื่อนรักเป็นหมูป่า ลูกซองส่องดับ

น่าสนใจว่าว่า กรณีนี้เกิดขึ้นเพราะจงใจ ประมาทเลินเล่อหรือเหตุสุดวิสัย เพราะเหตุใด