กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

นักศึกษาวิชา น.๗๘๘ กฎหมายพลังงาน สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การควบคุมอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (๒): กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม สำหรับวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทฤษฎีและหลักการในการควบคุมอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

นักศึกษาวิชา น.๗๘๘ กฎหมายพลังงาน สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรือง การควบคุมอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (๑): ทฤษฎีและหลักการในการควบคุมอุตสาหกรรมปิโตรเลียม สำหรับวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การประกอบอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

นักศึกษาวิชา น.๗๘๘ กฎหมายพลังงาน สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การประกอบอุตสาหกรรมปิโตรเลียม สำหรับสัปดาห์ที่ ๘ (วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป