มิติและมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิขา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง มิติและมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง มิติและมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง เรื่อง มิติและมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วตอบคำถามเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 • ทรัพยากรหมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • สิ่งแวดล้อมหมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • การอนุรักษ์หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหมายความว่าอย่างไร ทำได้อย่างไรบ้าง
 • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
 • อุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้แก่อะไรบ้าง
 • การเมืองหรือกฎหมายมีความสำคัญอย่างไรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผมขอย้ำว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องมิติและมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขอนักศึกษาอย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

มาตรการบรรเทาเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลที่อยู่ในเขตอำนาจของราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ หรือกว่าสามปีมาแล้ว น้ำมันดิบจำนวนมหาศาลได้รั่วไหลจากแท่นเจาะน้ำมันดีพวอเตอร์ ฮอไรซัน ของบริษัทบีพี จำกัด (มหาชน) ในอ่าวเม็กซิโก ผมจึงได้รับเชิญให้ตีพิมพ์บทความ เรื่อง มาตรการบรรเทาเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลที่อยู่ในเขตอำนาจของราชอาณาจักรไทย ในหนังสือ “รพี ๕๓” เพื่อสะท้อนมาตรการทางกฎหมายของไทย หากเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันขึ้นในทะเลไทย

จากการศึกษาครั้งนั้น (พ.ศ. ๒๕๕๓) ผมค้นพบว่า พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักของประเทศไทยในการบรรเทาเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลไทย ได้กำหนดผู้รับผิดชอบเหตุการณ์ แผนการบรรเทาเหตุการณ์และการควบคุมการบรรเทาเหตุการณ์ ไว้พร้อมแล้ว แต่เมื่อพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียด ผมค้นพบว่า “แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗” มิได้กำหนดกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยจากเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลไว้โดยตรง คงมีเพียงกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยจากพายุหมุนเขตร้อน อัคคีภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย การคมนาคมและขนส่ง และคลื่นสึนามิ เท่านั้น ที่พอจะนำมาใช้บรรเทาเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลได้

เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวมาข้างต้นมิได้รับการออกแบบไว้สำหรับบรรเทาเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลโดยตรง ผมจึงได้แสดงความกังวลไว้ในบทความนั้นว่า กระบวนการดังกล่าวมาข้างต้นไม่สามารถช่วยให้ผู้รับผิดชอบเหตุการณ์สามารถควบคุมหรือบรรเทาเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผมจึงได้แนะนำไว้ในบทความนั้นด้วยว่า ผู้รับผิดชอบ ได้แก่

 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
 • คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) และ
 • คณะรัฐมนตรี

สมควรอย่างยิ่งที่จักพิจารณาเพิ่มเติมกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยจากเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลไว้ใน “แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗” หรือแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ฉบับต่อ ๆ ไป ก่อนที่จะสายเกินไป

เหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในอ่าวไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คงชัดเจนแล้วว่า “สายเกินไป” หรือไม่!

มิติและมาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา LW346 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง มิติและมาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง มิติและมาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา LW346 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มิติและมาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

แล้วตอบคำถามเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

 • ทรัพยากรหมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • สิ่งแวดล้อมหมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • การอนุรักษ์หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมายความว่าอย่างไร ทำได้อย่างไรบ้าง
 • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์อย่างไร
 • อุปสรรคในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่อะไรบ้าง
 • การเมืองหรือกฎหมายมีความสำคัญอย่างไรในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผมขอย้ำว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องมิติและมาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขอนักศึกษาอย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป