ค่าสินไหมทดแทน

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ค่าสินไหมทดแทน สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง ค่าสินไหมทดแทน

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) เรื่อง ค่าสินไหมทดแทน ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษาตำราหรือหนังสือว่าด้วยค่าสินไหมทดแทน เช่น คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย รศ.ดร.ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์ ตั้งแต่หน้า ๓๐๑ จนถึงหน้า ๓๓๕ แล้วตอบคำถามเบื้องต้น ต่อไปนี้

  • ค่าสินไหมทดแทนหมายความว่าอย่างไร
  • ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด มีวัตถุประสงค์อย่างไร
  • มาตรา ๔๓๘ วางหลักในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนไว้ว่าอย่างไร
  • ประมวลกฎหมายหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด บัญญัติค่าสินไหมทดแทนไว้กี่ประเภท ประเภทใดบ้าง

ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องค่าสินไหมทดแทนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาตัวบทกฎหมายประกอบกับตำราหรือหนังสือดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขออย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป