บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย และหมวดหมู่ของกฎหมาย

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชมบันทึกการบรรยาย เรื่อง บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย และหมวดหมู่ของกฎหมาย สำหรับสัปดาห์ที่ ๔ (วันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง หมวดหมู่ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ก่อนร่วมการศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๗ เรื่อง หมวดหมู่ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ขอให้นักศึกษาศึกษา อุดม สินธิพงษ์, กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๖) หน้า ๔๘๕-๔๓๖. แล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • กฎหมายสิ่งแวดล้อมอาจแบ่งหมวดหมู่ตามความรับผิดได้เป็นกี่ประเภท
  • ความรับผิดทางอาญาหมายความว่าอย่างไร
  • ความรับผิดทางละเมิดหมายความว่าอย่าง
  • ความรับผิดทางปกครองหมายความว่าอย่างไร

การบรรยาย เรื่อง หมวดหมู่ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชมสไลด์ประกอบการบรรยาย ครั้งที่ ๗ เรื่อง หมวดหมู่ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ดังนี้

การบรรยาย เรื่อง หมวดหมู่ของกฎหมาย

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย ครั้งที่ ๕ เรื่อง หมวดหมู่ของกฎหมาย สำหรับวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้ดังนี้

คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง หมวดหมู่ของกฎหมาย

ก่อนร่วมการศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕ เรื่อง หมวดหมู่ของกฎหมาย ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษา สมยศ เชื้อไทย, ความรู้กฎหมายทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๖) หน้า ๑๑๑-๑๒๑ แล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • “กฎหมายมหาชน” หมายความว่าอย่างไร แตกต่างจาก “กฎหมายเอกชน” อย่างไร
  • “กฎหมายมหาชน” แบ่งหมวดหมู่อย่างไร แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร
  • “กฎหมายเอกชน” แบ่งหมวดหมู่อย่างไร แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร
  • “กฎหมายสังคม” หมายความว่าอย่างไร
  • “กฎหมายเศรษฐกิจ” หมายความว่าอย่างไร